z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-ÈÛ-¤-T¾-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-HÛ-Mz-Bô¼-¾-fÞ^-Xï-Vï-ŸÝÅ-ºhÝG


2006-12-30
Share

{}ü üM-G¼-hÝ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ- ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- ¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË- ¤VôG-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-¾-GŸôGÅ-ºhïGÅ-ˆÛ-Mz-Bô¼-¼ôGÅ-¼¤-z=Ûm-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-fôG-G-hÝÅ-»Ûm-mºÛ-zôh-hôm-fh-Mz-Bô¼-Vïm-qô-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-XïÅ-im-HÛ-Vïh-zÇSGÅ-GÅô¾-Çeôm-ŸÛG-¾-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-hôm-¿e¼- ¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË- Ç+Ý-ZÛh-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-z-¤-¸h-¤Pº-ÇkïºÛ-º²Ûm-BôP-¿Ëm-DP-GÛ-xG-ºƒï¾-ºGº-ÁÅ-ÁÛG-ˆP-¿Ëm-MÅ-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-GÅô¾-Çeôm-¤²h-ÇKôºÛ-ż-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-hP-¤IÛm-±z-Ç+Ý-GŸôm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-¤²h-ÇKôºÛ-ż- ¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË- »ÛÅ- h-wm-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-GmP-fôG-¿ËG-hôm-hÝ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-źÛ-DÞ¾-hP-¤ïG-¾ô-JËm-WÛ-ÅôGÅ-ˆÛ-DÞ¾-zôh-GŸÝP-GÛ-zhG-GZï¼-‚ïh-qºÛ-GmÅ-DP-hP-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-zhG-fôz-fh-ÆâP-Bôz-GmP-z-hï-±ô¼-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-Mã-hP-hïÅ-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-GŸm-DG-GÛ-mP-¾ºP-¤ÛG-Çeôm-z¸P-qô-ŸÛG-ˆP-GmP-z-ÅôGÅ-zôh-hôm-fh-z=Ûm-Vïm-qô-GmP-z¼-ljÛP-fG-q-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-Ç+Ý-ŸzÅ-¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË-GÛÅ-ˆP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-¼Ûm-qô-¤VôG-mÛ-h;ôm-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-Pô-zô-¿e-zÞ-¤±ôm-q-®¤-hÝ-¤-¸h-M-G¼-hP-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-hz¼-¤²º-¤fÞm-HÛ-ºƒï¾-z-WÛ-ÆÛh-z¼-hÝ-zdm-qºÛ-dïm-ºƒï¾-z¸P-qô-ŸÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ-qºÛ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།