z¾-»Þ¾-HÛ-uÛ-±ôGÅ-zhï-¯ºÛ-±ôGÅ-qÅ-zôh-¤Û-GZÛÅ-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-ºhÝG


2007-07-16
Share

{}ü üD-Å-z¾-»Þ¾-HÛ-uÛ-±ôGÅ-zhï-¯ºÛ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-±ôGÅ-qÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-¤Û-ºzô¼-HÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z-hP-£GÅ- ÆôP-z®m-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-uÛ- Ç+Ý-ÁôG-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-hP- z¾-»Þ¾-Wô¼-q=ÛºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-;ôP-qô-hôm-Iâz-¾GÅ-GZÛÅ-¾- uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ˆÛ-‚-hGº-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-ºhÝG- hï-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-uÛ-±ôGÅ-zhï-¯ºÛ-±ôGÅ-qÅ- z¾-»Þ¾-mP-uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-¾Å-hôm-¾-Èà¼-z®ôm-GmP-¤Dm- ‚Å-XïÅ-Tm-HÛ-¤Û-Ço-zTß-zŸÛ¼- h¤ÛGÅ-zž-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ- DôP-n¤Å-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-MãºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-zBPÅ-»ôh-q¼- ºhÛºÛ-mP-z¾-»Þ¾-zôh-ˆÛ-ÆôP-z®m-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-uÛ-Ç+Ý-ÁôG-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-hP- Wô¼-q=ÛºÛ-z¾-»Þ¾-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛ-VGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-;ôP-qô-hôm-Iâz-¾GÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-uÛ-±ôGÅ-zhï-hôm-HÛ-¾Å-ºDÞ¼-ŸÝ-q¼-zÇSGÅ-zXôh-hP-ºƒï¾- DôP-GZÛÅ-¾-h¤ÛGÅ-zž-xG-ºEï¼-hP-G¸ïPÅ-dGÅ-ÁÛG-wÞ¾-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།