M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-mP-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-q-zŸÝGÅ-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-Mãü


2007.12.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üxÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-qï-TÛm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-mP-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-q-ŸÛG-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-¤ôÅ-¤fÞm-¤-GmP-zºÛ-XïÅ-ü h-¼ïÅ-±ïÅ-15ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ÅÞh-ÅÛ-hP-M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zMãh-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-q-hï-hÝÅ-ÅP-GÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-mP-zŸÝGÅ-fÞz-Mã¼-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG zôh-¤ÛºÛ-M¾-»ôPÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-¿Ëm-DP-ŸïÅ-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-hïÅ-ºGm-º²Ûm-hzP-qô-z=Å-¤fôP-¾GÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-m-ü P-±ôÅ-1996¾ô¼-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-ºƒï¾-»ôh-¾¤-¾ÞGÅ-hôm-±m-DG-¾-z¸ô-zTôÅ-‚ïh-»Å-hï-zŸÛm-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-fôG-mÅ-z¸ô-zTôÅ-‚Å-qºÛ-hqP-dGÅ-zbôm-mÅ-P-±ô-»P-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-z¯¾-¯ïh-ºIm-mP-qï-¾-ÅÛ-fm-hP-fï-¶m-ÈôP-;ôP-¿e¼-M¾-Dz-¤ïh-ˆP- Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-h¼-V-ºEï¼-mÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚-MãºÛ-fôz-fP-»ôh-q-FÛ¤Å-fôG-mÅ-¯ôh-¾ïm-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG-¾-ü Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG hï-¤Ûm-hzP-qô-¾GÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ôºÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ- P-±ôÅ-M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-M¾-h¼-ºôG-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-ÅôGÅ-mP-m¤-»P-zŸÝGÅ-Mã-¤Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎