z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-±ôGÅ-q-¿SÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-ljm-ŸÝºÛ-xG-ƒÛÅ-ºzÞ¾-Mã-ü


2007.12.06

{}ü üz®m-‚ô¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-¿SÅ-zôh-mP-iP-zhïm-¤ïh-qºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-xÛ¼-Gž-z¸ô-zºÛ-Vïh-hÝ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-ljm-ŸÝºÛ-xG-ƒÛÅ-fôG-Å-dGÅ-zÇkÝ-¼Þz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP- zÞh-¤ïh-±ôGÅ-q- hGÝ-zTß-GÅÞ¤- zôh-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-q- hP- zôh-¼Pz®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-¾Å-ºGݾ-Çeï-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-¿SÅ- M-mG-GÛÅ-FÛ¤Å-º²Ûm-„Àôm-Vïm-HÛ-¤±m-fôG-xG-ƒÛÅ-ÁÛG-wÞ¾-»ôh-q-hP- xG-ƒÛÅ-hïºÛ-mP-¾Û-fP-GÛ-d-MãGÅ-hÝÅ-Vïm-fôG-zôh-hôm-fôG-Ç+h-ºzôh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm- ¼ôP-M¾-Í-IGÅ- z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-hÝ-GbôP-hGôÅ-q-hP- hï-zŸÛm-¾Û-fP-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-GŸm-GÅÞ¤-ˆP-z®ôm-ºWâG-GÛ-FÛ¤Å-GTôh-‚Å-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-z;ôh-»ôh-q¼ïh-ºhÝG-ü zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-¾Å-ºGݾ-HÛ-ºGm-º²Ûm- zÇem-º²Ûm-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ- h-¼ïÅ-ˆÛ-xG-ƒÛÅ-hP-Å-dGÅ-zÇkÝ-¼Þz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ- zôh-mP-hPôÅ-ÅÞ-‚ãP-zŸÛm-qºÛ-iP-zhïm-¤Ûm-qºÛ-¾Å-hôm-fôG- M-mG-GÛ-FÛ¤Å-º²Ûm-¿Ëm-DP-GÛÅ fÞGÅ-ÇoP-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎