ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-mP-M-mG-GÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-¾-Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-Mãü


2007-07-22
Share

{}ü üÍÛ-‡-¾Û-zôh-¼ÛGÅ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-fÞz-zÇem-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-ˆÛÅ-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-mP-¾-Ÿ¾-hq¼-fôG-GÅÞPÅ-Gž-¿e¼-m- M-mG-GÛ-Íô-¾ï¤qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-hïP-ÅP-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-mP-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-¤P-qô-¤Z¤-¢ôP-zl¼-Vïh-º‚ô¼-»ôh-q-¤-¸h-ZÛm-zŸÛºÛ-GôP-mÅ-¯ïh-ºIm-ºGô-z®ßGÅ-¸Ûm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Gô-¤-fG-Å-GmÅ-ˆÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã¼-fG-GTôh-GmP-»ôh-Ç+ô¼-ÅôGÅ-DôP-GÛÅ-ºhÛ-¿e¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü @P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIm-¯ôh-mP-ÍÛ-‡-¾Û-º²¤-JÀÛP-mP-Ç+h-IGÅ-Vï-ÁôÅ-IÅ-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།