z¾-»Þ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007-07-28
Share

{}ü üxÛ-¹- 7 ±ïÅ- 27 hGôP-iô-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-^ݺÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gô-zOÛG-ŸÝÅ-bï- z¾-»Þ¾-HÛ-¤Vôh-dïm-Vïm-¤ôºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-hÝ- ¿kÛ-¾Û¼-zôh-¤Û-zTß-zŸÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-HÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q- w-»Þ¾-i-MºÛ-Gż-ºGôh-qÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zôh-¤Û-zM-yG-ºGº-ÁÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG-TÛP- Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-Ç+¾-¿km-¾GÅ-ˆÛÅ- xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 8 ZÛm- ¿kÛ-¾Û-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-ºV¼-»ôh-q-hïºÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-hP-zÇ+ݾ-¤-GmP-ŸÛP- »P-±ôGÅ-G®ô- zÇem-º²Ûm-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-hô-ÇoP-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-ºhÝG-q¼-¤-¸h- DôP-±ôÅ-¾Å-ºGݾ-ºhÛºÛ-fôG-mÅ-ºHã¼-z-Vïm-qô-ŸÛG-º‚ãP-MãºÛ-¼ï-z-»P-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- hï-zŸÛm-GmÅ-±ß¾-Gô-fôÅ-‚ãP-z¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Ghm-Å-Åï-ºƒÅ-hGº-GÅÞ¤-HÛ-hGï-ºhÝm-q-¤P-qô-ŸÛG-ˆP- ¿kÛ-¾Û¼-Çtï¾-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zŸÝGÅ-MãºÛ-I-zOÛGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- ¿kÛ-¾Û¼-zôh-¤Û-zTß-zŸÛÅ-h-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zŸÝGÅ-bï- ZÛm-IPÅ- 21 ºIô-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།