&GôP-Å-¤VôG-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-zºÛ-hÝÅ-Vïm-fï-¶m-mP-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.10.19
&G

&G

{}ü üfï-¶m-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-¤Û-IPÅ-zM-zÇ+ô¼-®¤-ŸÛG-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-h-¼ïÅ-ºhÛ-G-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛm-‡èm-¾-uÛ-¹-10 ±ïÅ-17 ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛÅ-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-‚-hGº-hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-hïh-hqôm-Vïm-qôü zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤-¤VÛÅ-q-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-ºzÞ¾-zŸïÅ-z=Ûm-z°¾-zºÛ-dïm-ºƒï¾-Ç+¾-z¸P-GÛ-hGº-Çeôm-¤²h-ÇKô-ŸÛG-ˆP-D-Å-fï-¶m-¾-¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-dïm-ºƒï¾-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-¤²h-ÇKô-hïºÛ-ż-fï-¶m-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-mP-VôÅ-ˆÛ-fïzÅ-¯-DP-GÛ-uÛ-Ez-GTÛG-¿UôG-GmP-¤Dm-±ï-M¤-¾GÅ-ˆÛÅ-¤Û-¤P-GÛ-¤²h-ÇKô-hïºÛ-ż-GÅÞP-hômü Í-¤Û-¼Û-DºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-fÞôP-mÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ºzÞ¾-zŸïÅ-z=Ûm-zBPÅ-qºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-mÛü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhï-hP.ü º±ï-¤ïh-ŸÛ-zü ¼P-hzP-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¤²h-XïÅ-Vïm-qô-ŸÛG-ºWôG-GmP-»ôh-q-¤±ôm-fÞz-ˆÛ-»ôh-q-hï-mÛ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-®¤-hÝ-¤-¸h-zôh-¤Û-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-G¸Û-zXÛh-ŸÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-±ï-M¤-¾GÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÛG-bïü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z®m-Gmôm-‚ïh-q-hï-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-q-hP-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-¼ï-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-Gž-zbôm-GmP-zŸG hï-zŸÛm-¤²h-ÇKô-hïºÛ-ż-fï-¶m-zôh-¼ÛGÅ-zhï-hôm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¼ÛG-º²Ûm-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-ˆP-GÅÞP-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-h-wm-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-Vïh-hôm-wm-Åôm-q-ŸÛG-GmP-fÞz-¤ïh-qÅ- h-V-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-z;º-IôÅ-GmP-MãºÛ-hÝÅ-¾-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¤Eïm-Vßz-hGôÅ-zHÛ-¼ïh-¾-zôh-mP-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GPÅ-Tm-zôh-¼P-»Þ¾-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-z=Ûm-ºDôh-MãºÛ-ZÛm-¤ô-ŸÛG-¼ï-ÇKÝG-ŸÝ-zŸÛm-hÝ-GmÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-GÅÞP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎