&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¤Û-±ô-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-ºHã¼-zŸÛm-q-z;º-GmP-ºhÝG


2008-03-29
Share
&G

&G

{}ü ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-zôh-mP-M-¤Û-¤P-qô-Çtô-zŸÝGÅ-‚ïh-»Å-hïÅ-zôh-¤Û-±ô-¼P-»Þ¾-hÝ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-ºHã¼-zŸÛm-»Ûm-q-z;º-GmP-ºhÝG hï-»P- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-Gż-ºGôh-q¼-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-fôG-mÅ-¼-ºyôh-fÞz-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-M-¤ÛºÛ-¤Û-ºzô¼-¤P-qô-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-zTßG-»Å-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-hïÅ-zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-¾ÞGÅ-Æô¾-Gô¤Å-zÁÛÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-¾-Gmôh-º±ï-±zÅ-Vï-wôG-mÅ-zôh-¤Û-±ô-¼P-»Þ¾-hÝ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-ºHã¼-zŸÛm-»ôh-q-z;º-GmP-ºhÝG &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-hqï¼-m-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-V-zŸG-mü h-¿eºÛ-V¼-zôh-¤Û-FÛ-zTß-¿ËG-®¤-»ôhq-hP-ü »Ûm-mºP-¿Ë-źÛ-mP-M-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-zôh-¤Û-¾Å-¿kz-GZÛÅ-®¤-HÛ-¤P-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-wÛºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-hP-ü GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-ºDôh-q¼ü zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-hP-hï-zŸÛm-zôh-¤Û-GmÅ-ºDôh-Å-GmÅ-¤P-qôºÛ-mP-¼P-ZÛh-ˆÛ-±ï-ÆôG-hP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-»Å-ˆÛ-Zïm-±zÅ-¾-¤-z¿eôÅ-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-hzP-zNå¼-¾-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-hïÅ-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-±ô¼-z-nô-zºÛ-hÝÅ-hï¼-±P-¤Å-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-¾-hô-ÇoP-‚ïh-hGôÅ-»Å-ÁÛG-VGÅ-»ôh-q-ºDôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།