Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-Aïm-Pm-‚ãP-zºÛ-¤Û-Ço-±ôºÛ-Vïh-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-fÞGÅ-Ǩôm-GÅô¾-ºhïzÅ-ˆÛ-Vô-GºÛ-‚ïh-ÇKô-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-ºhÝG


2004-12-31
Share

{}ü üZï-¾¤-M-G¼-M-¤±ôºÛ-mP-Å-»ô¤-zMz-bï- Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-TÛG-GÛ-¤±ô-DºÛ-Å-DÞ¾-¤P-qô¼-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-zºÛ-mP-h-z¼-¤Û-IPÅ-VÛG-ºzÞ¤-¿ËG-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-z-hï-hG-HÛ-Vïh- ºhÛ-±ïÅ- 30 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-VôÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-ºôG-fÞGÅ-Ǩôm-GÅô¾-ºhïzÅ-ˆÛ-Vô-GºÛ-‚ïh-ÇKô-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-ºhÝG fÞGÅ-Ǩôm-GÅô¾-ºhïzÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-hïºÛ-Ç+zÅ-DÞ¾-hï¼-»ôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-hP- z®ßm-¤- ¤Û-B-zTÅ-q-¤Û-¤P-VïÅ-¤P-qô-wïzÅ-»ôh-ºhÝG-q-hP- »P-GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-Gž-z¼-‚Å-m- Zï-¾¤-HÛ-Aïm-Pm-Gôh-VGÅ-wôG-źÛ-¤Û-¤P-GÛ-P¾-Åï¾-Vïh-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-ÇKô¼-¤ô-¿S-ºzÞ¤-Ÿ¾-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¤-¸h- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP- ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zTÅ-q¼-fÞGÅ-GÅôºÛ-xG-ƒÛÅ-ˆP-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།