º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¤hÝm-zôh-¤Û-DG-TÛG-mÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG


2007.11.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¤hÝm-zôh-¤Û-DG-TÛG-mÅ-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-fôG-IôÅ-Vôh-TÛG-zŸG-qºÛ-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü uÛ¼-zbP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-¤-±ôGÅ-qºÛ-GôP-±ßGÅ-»Þ¾-¤Iôm-zhG-M¾-Dz-hïºÛ-fôG-mÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mP-ü ¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-zMãh-¾¤-mÅ-º²¤-JÀÛP-mP-ºDôm-ºFâG-Åï¾-fzÅ-‚Å-mÅ-ŸÛ-zhï-hP-ü uÛ-±ôGÅ-»G-qô-ŸÛG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-±P-¤Å-ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-ŸÝ-MãºÛ-IôÅ-Vôh-TÛG-zŸG-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-mÅ-Pô-vôh-hP-£GÅ-IôÅ-Vôh-zŸG-»ôh-q-¼ïhü xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 31 ZÛm-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-mP-GôP-ŸÝÅ-IôÅ-Vôh-zŸG-qºÛ-Ç+zÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-¤hÝm-hÝ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-hP-ü Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qü Í-zôh-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-zTÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-hP-ü £GÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-Zï-V¼-zôh-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Zï-V¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-zºÛ-XïÅ-zôh-mP-zôh-¤Û-±ô¼-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-z¼-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü zôh-¤Û-±ô¼-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-Ç+h-O-mÛ-±ôGÅ-DP-mP-hÝ-IôÅ-Vôh-zŸG-qºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºHã¼-z;ôh-¤Dm-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-XïÅ-ÅÞ-xÛ¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-±ôGÅ-DP-mP-¾-È-TP-Gž-qô-fôÅ-ˆÛ-ºhÝG-¾-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ˆP-Gž-qô-Gô-ÅôP-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎