zôh-¤Û-±ôÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-¾-ºƒï¾-GbàGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Vï-®¤-Çtï¾-hGôÅ-qü


2007.12.29

{}ü üºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-zOÛG-ºôG- M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-DG-TÛG-¾-ºGô-ºFÛh-ˆÛ-G¸z-¢ôP-ŸÛG-±ßGÅ-»ôh-q-hP- hï-»P-xÛ-±ïÅ-26ZÛm-HÛ-¤WâG-Çkô¤-Ç+zÅ-¢ôP-zl¼-¾-ÇÀïzÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-m-GŸôm-hï-hG-GÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-¤fôP-Iô¾-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-hÝ-¤¼-¤ïºÛ-¤Vôh-q-wÞ¾-Çeï- zôh-hôm-Vïh-h;º-P¾-¤²h-¤ïh-ˆÛÅ-ŸzÅ-ºhïzÅ-ŸÝ-MãºÛ-h¤-zTº-zŸG-»ôh-¾ÞGÅ- zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-uÛ-Ez-Mãm-¾Å-DP-GÛÅ-±ôGÅ-zŸôm-hôm-ºIâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP- zôh-¤Û-m-GŸôm-zhÝm-zTß-®¤-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-ºGô-ºFÛh-ˆÛ-G¸z-¢ôP-hïºÛ-mP- zôh-¤Û-hP-M-G¼-HÛ-¤DÅ-q-DG-TÛG-Ghm-ŸÝ-GmP-»ôh-qºÛ-DôPÅ-mÅ- M-G¼-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºƒï¾-»ôh-ˆÛ-»ÛG-Z¼-DP-ŸïÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-dôG-hôm-GZï¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼×-¶Û-m-»×¼- HÛÅ- zôh-¤Û-±ôÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-¾-ŸÝ-GbàGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Vï-®¤-Çtï¾-hGôÅ-q-hP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¾-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸÝ-GbàGÅ-Vïh-Iâz-ºƒÅ-Åôm-fÞz-qºÛ-fzÅ-‚ãÅ-Gż-zCæm-‚ïh-hGôÅ-MãºÛ-¾¤-Çeôm-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-W-¶×¾-ȼ-¾×¾- mïÈ-¼Þ-¤fô-¼Û¤-G®ßG-¾G-DP-GÛ-M-mG-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-Çkï-±m-HÛ-ÇÀôz-hqôm-HÛ-xG-¼ôGÅ-¤DÅ-hzP-Ç+Ý-ŸzÅ- ÂÛ-;m-;ôm-^-q-¾Û- »ÛÅ- M-mG-hï-mÝÅ-ÁÝGÅ-MÅ-zŸÛm-q-hï-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-Iâz-ºƒÅ-ÁÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-q-hP- »Ûm-m-»P-WÛ-®¤-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-xÛm-q-hï-®¤-ˆÛ- M-mG-GÛ-xôGÅ-mÅ-¤Û-ºhôh-zŸÛm-hÝ-»Þ¾-Iâ-GŸm-¾-z¿eôÅ-±zÅ-ˆÛ-ºƒï¾-z-Vï-¼Þ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hP- hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-PôÅ-mÅ-¤Pº-hzP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÝGÅ-Vï-º²Ûm-Mã-hïÅ- Zï-ºDô¼-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-¼Û¤-qÅ-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-fh-hô-wôG-GÛ-ÁÝGÅ-Aïm-Vïm-qô-ŸÛG-º‚ãP-Mã-»Ûm-q-zXôh-ºGÛ- »P-hÛ-¾ïm-HÛ-m-GŸôm-HÛ-ºGô-ºFÛh-¸z-¢ôP-hÛ-»Û-zXôh-GŸÛ-mP-ÁÛÅ-¼Û-¾-;ºÛ-iG-uôh-ºWÛG-zÇ+ݾ-±ôGÅ-q- Íï¾-=Û-=Û-ÍÛ- ¸ï¼-z-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-±ôGÅ-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-zTôÅ-zNå¼-Ç+ô¼-»P-¸z-ºFïh-GmP-»ôh-qºÛ-hï-Ç+ô¼-±ôGÅ-GŸôm-hôm-ºIâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞm-Gž-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བོད་མི་རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོར་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་པ་ཐེར་འདོན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎