zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ô¼-Mz-Bô¼-Vïh-zôh-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-¿kÛ-¾Û¼-wïzÅ-zŸÛm-»ôh-qü


2007-08-01
Share

{}ü üh-¿e-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-Çkôh-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-hP-¤Û-¤P-GÛ-¤hÝm-Bôh-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ô-ŸïÅ-q¼-Mz-Bô¼-Vïh-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-ºIô-zŸÛm-q-¼ïhü ±ïÅ-1 ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-z;ôh-OÛG-ºôG-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP-zôh-¤Û-zTß-zŸÛ-»ÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-ZÛm-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-iâG-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP.ü hï-zŸÛm-uÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-º²¤-JÀÛP-GÛ-zôh-¤Û-GmÅ-Çkôh-ˆÛ-Å-GmÅ-Åô-Åô-mÅ-¤Û-¤P-GÛ-¤hÝm-Bôh-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ô-ŸïÅ-q-Çtï¾-MãºÛ-Ç+ݾ-ÇÀôP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ZÛm-ºhÛ-ºG¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-hP-¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ô¼-Mz-Bô¼-Vïh-M-G¼-jË-¼¤-Å-¾-hP-ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-Åï-ºƒÅ-hGº-GÅÞ¤-HÛ-hGï-ºhÝm-q-hP.ü GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-zôh-¤Ûü hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¤Û-zTÅ-GTÛG-XïÅ-GZÛÅ-¤fÞh-ˆÛÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-zBôh-ˆÛm-»ôh-q-hP.ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-mü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-¤Û-¤P-GÛ-¤hÝm-Bôh-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Û-IPÅ-FÛ-GZÛÅ-mÅ-FÛ-GÅÞ¤-z¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-q¼-±ôh-¯ÛÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།