M-G¼-HÛ-qÞ-mïºÛ-IôP-Eï¼-mP-zôh-¤Û-±ôºÛ-Æô¾-Mãm-HÛ-±ôP-¾Å-fôG-¾-HôP-GÝm-»ôh-qü


2007.12.31

{}ü üM-G¼-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- ÍÛm-^Û»ïm- ÍïÅÛ-qï¼ï-ÅÛ- ŸïÅ-qÅ-hï-¼ÛP-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- M-G¼-HÛ-mÝz-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô- qÞ-mïºÛ-mP- hGÝm-;ºÛ-m¤-hÝÅ-Á¼-zºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï- ¾ô-¿e¼-¼ïï-zŸÛm-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-GÛ-M-G¼-z-±ô¼-¾¤-Vïm-¾¤-VßP-fôG-hGÝm-VÅ-ºzº-¿Ëm-z®ôP-Çeï- IôP-Eï¼-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-hGÝm-hÝÅ-Hôm-VÅ-V-Aïm-zCæm-HÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-GŸm-HÛ-mP-¾-hïP-Ç+zÅ-h¼-Ez-ºIô-zŸÛm-q-¿e¼- qÞ-mïºÛ-mP-¾ºP-M-G¼-HÛ-±ôP-q-Vïm-qô-±ôÅ-±ôP-DP-Vïm-qô-¤P-qô-¤Z¤-hÝ-Gż-MG-‚Å-qºÛ-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ- zôh-¤Û-±ôºÛ-Æô¾-Mãm-HÛ-±ôP-¾Å-fôG-¾-HôP-GÝm-GbôP-MãºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-GbôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m- ºzº-¿Ëm-º±ôP-¤Dm-I-VßP-ŸïÅ-q-zôh-¤Û-hï-»ÛÅ-IôP-Eï¼-qÞ-mïºÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 27 ¼ÛP- ¾ô-¿e¼-ºzº-¿Ëm-HÛ-±ôP-Mz-»ôh-¼ÞP- hïP-ÅP-ºzº-¿Ëm-Zô-¤Dm-hP-ºzº-¿Ëm-¤-»Ûm-qºÛ-Hôm-GôÅ-¼ÛGÅ-ˆÛ-hGôÅ-¤Dô-zbôm-¤Dm-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-»Ûm-q-hP- ±ôP-DP-Vïm-qô-¤P-qô-Gż-hÝ-º²âGÅ-zCæm-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ- zôh-¤Û-±ôÅ-z®ôP-zŸÛm-qºÛ-ºzº-¿Ëm-ÅôGÅ-±ôP-DP-Vïm-qôºÛ-mP-GÛ-ºzº-¿Ëm-hP-zÇkݼ-z-»Ûm-m-Dï-qô-»Ûm-¼ÞP- hïP-ÅP-zôh-¤ÛºÛ-Å-mÅ-ºzº-¿Ëm-Zô-¤Dm-ZÝP-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-ºzº-¿Ëm-±ôP-q-Gż-q-±ï-¼ÛP-zŤ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-hôm-¿e¼-m- DôP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-q×m-Wz-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-¾-z¸ôÅ-qºÛ-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-M-G¼-z-±ôÅ-hGº-¤ôÅ-Vïm-qô-‚ïh-qºÛ-Hôm-VÅ-Ço-±ôGÅ-º±ôP-ºIï¤Å-‚Å-bï- Dï-zz-»G-qô-»ôP-GÛ-»ôh-q-hP- lô-Xï-¾GÅ-hP- VôÅ-BÛh-¾GÅ-ˆÛÅ- 1984 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-hGÝm-;ºÛ-m¤-hÝÅ-m¤-Á¼-Ç+zÅ-ÅÞ-ºzº-¿Ëm-º±ôP-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-¼ÞP- hïP-ÅP-Gż-MG-‚Å-qºÛ-±ôP-DP-Vïm-qô-hï-±ôÅ- DôP-GÛ-±ôP-fôG-HôP-GÝm-zbP-zÅ-¤-¸h- Å-GmÅ-ˆÛ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ˆP-DôP-±ô¼-zÅÞm-qô-z¸ô-GÛ-»ôh-q-¼ïh- ¤hô¼-m-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-ºzº-¿Ëm-±ôP-z-hP-£GÅ- ±ôP-DP-Vïm-qôºÛ-ºIm-zÇkݼ-¾-D-Gbh-GTôGÅ-Mã-hP- ¿+ôG-Qm-vôh-hGôÅ-MãºÛ-GŸm-hzP-hÝ-ÅôP-zÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-GhôP-fÞG-‚ïh-ˆÛm-‚ïh-ˆÛm-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-»ôh-¼ÞP- h-V-DôP-±ôºÛ-º±ô-dïm-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-Mã¼-Zïm-DºÛ-GmÅ-ÅÞ-¿ËàP-Zïm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོ་རོབ་ཨོསི་ཊརིཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎