\z¾-»Þ¾-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-ÇSôm-ÆâP-‚ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-qü


2007.06.25

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm- z×ôW-¼W- qô;-¼ï¾- »ÛÅ-»Þ¾-mP-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-ºV¼-GŸÛ-¿e¼- Gô-OÛG-fÞz-fzÅ-ÅÞ- M¾-Dz-mP-ÆâP-‚ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-q-G¾-Vï-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ- FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-ºhÛ- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-11 qºÛ-mP-Gô-OÛG-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP- hzÞÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm- Ç+Ý-ŸzÅ-qô;-¼ï¾-»ÛÅ ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-hÝÅ-fôG-Gô-OÛG-fÞz-fzÅ-ÅÞ- M¾-Dz-mP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-q-hP- h¤ÛGÅ-zž-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾-hÝ-ÆâP-‚ºÛ-h;º-P¾-HÛ-Aïm-qÅ-ºôÅ-ºwïm-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-fô-GŸÝP-hïz-z;ôh-¤-fÞz-q¼-GmÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- ÅÞ-Ç~ºÁ- mï¤-¶P- GÛÅ- ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-»Þ¾-mP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-Vïh- ÁÝGÅ-Çoôm-zˆôm-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q¼- ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-¾-ºHã¼-z-¤ïh-q-hÝÅ-fôG-Gô-OÛG-fÞz-q-GmP-GÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ºV¼-GŸÛ-¿e¼-m- FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-XïÅ- ºhï¤Å-fôm-‚ãP-zºÛ-ºfÞÅ-¤Û-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ- M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-¸Ûm-ƒÛÅ-hP- ¤-ºôPÅ-M¾-Dz-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ºIô-¾ÞGÅ-hP- hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-hP-¤±m-GmÅ-zTÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎