Í-;-¤-¼ô¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-O-º²Ûm-ºDô¼-fG-Gż-q-ŸÛG-ºIï¤-Çtï¾-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2005.11.28

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-GŸÝP-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-q-mÅ- Í-;-¤-ŸïÅ-qºÛ-¼ô¾-h‚PÅ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-O-º²Ûm-ºDô¼-fG-Gż-q-ŸÛG-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ-zTß-ZÛm-ºIï¤-Çtï¾-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG hï-»P-GmÅ-±ß¾-mP-Gž-z¼-‚Å-m- zôh-GŸÝP¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-q-mÅ-hï-ÇS-»P-Í-;-¤-¸ï¼-zºÛ-¼ô¾-±ôGÅ-ˆÛ-¤ÛP-fôG-O-º²Ûm-ºDô¼-fG-fïPÅ-ºGº-ÁÅ-ºhôm-Çtï¾-GmP-»ôh-q-hP- ¼ÛP-¤Ûm-ºIï¤-Çtï¾-GmP-ºV¼-»ôh-q-hï- ºhÛ-¾ô¼-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hGÝP-IPÅ-zhÝm-Tß¼-wïzÅ-qºÛ-¾ô-ºDô¼-¤ºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï-Vïh-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- »P-ºDô¼-fG-ºIï¤-Çtï¾-hï-»P- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-mô-zï¾-G¸ïPÅ-zÇeôh-ˆÛ-‚-hGº-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-ZÛm-¤ô-Çeï- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 qºÛ-±ïÅ- 10 ZÛm-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG zôh-GŸÝP-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-qÅ-Gž-zOGÅ-GmP-z¼-‚Å-m- fïPÅ-ºhÛºÛ-Í-;-¤-¼ô¾-±ô^-ˆÛ-O-º²Ûm-ºDô¼-fG-hïºÛ-fôG-¹ôÅ-G¼-HÛ-±ôGÅ-¤Û-zMh-mÅ-JÀâ-GŸÅ-zbP-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎