Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-=ô¤-¾ïm-=ô-Åï-mÅ-zôh-hôm-fôG-¤Þ-¤fÞh-Mz-Bô¼-GmP-Mãü


2007.12.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-=ô¤-¾ïm-=ô-Åï-¤VôG-mÅ-zôh-hôm-fôG-¤Þ-¤fÞh-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG hï-»P-Í-¼Û-mÝz-xôGÅ-Åïm-w-¼m-ÅÛ-ÅÛ-;ô-IôP-Eï¼-mP-ü ¾ô-¿e¼-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-zTô-¿S-ZÛm-zôh-ˆÛ-ZÛm-¤ô-ŸïÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-qºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-hP-ü zôh-qºÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-Nå-¯¾-hP-ü ¾G-¯¾-ÅôGÅ-ºIï¤Å-Çeôm-HÛ-¾¤-mÅ-iÛ¾-zOGÅ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ZÛm-¤ô-ºhÛ-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-mÅ-ºhÛ-¾ô-¾ô-Pô-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-ºDô¼-HÛ-»ôh-ºhÝGü zôh-ˆÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-MãºÛ-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-IÅ-ÅÞ-DÞ¾-hïºÛ-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-q-hP-ü zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Å-GmÅ-±ôGÅ-qü zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-zTÅ-»Ûm-ºhÝGü ¾ô-¿e¼-ZÛm-¤ô-ºhÛºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-ÇezÅ-zÇeàm-DÞ¾-hïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-GÅÞPÅ-ºyÛm-GmP-Æô¾-»ôh-q-¿e¼-¾ô-ºhÛºÛ-hÝÅ-Çeôm-ZÛm-IôP-Eï¼-hïºÛ-Í-¼ÛºÛ-hzÞÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP-ü ¾ô-¤P-qôºÛ-¼ÛP-¤Þ-¤fÞh-hï-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-GmP-¤Dm-=ô¤- ¾ïm-iô-Åï-¤VôG-mÅ-GÅÞPÅ-ºyÛm-GmP-z-ŸÛG-DôP-GÛ-¾Å-‚ïh-TÛG-mÅ-Ç+zÅ-hï¼-OôG-¢P-GmP-zºÛ-mP-ü M-mG-uÛ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-mP-zôh-¤Û-±ô¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-M-mG-GŸÝP-mÅ-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-¾ÞP-ºiïm-GmP-bï-zôh-¤Û-±ôºÛ-ºfz-¯ôh-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-Mz-Bô¼-»ôP-fzÅ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-¼P-ZÛh-mÅ-h-z¼-Mz-Bô¼-GmP-z-¿e¼-zôh-¤Û-¤P-GÛ-ºfz-¯ôh-Iâz-ºƒÅ-¤-fôm-z¼-zôh-hôm-fôG-Mãm-¤fÞh-mÅ-Mz-Bô¼-hP-¾Å-hôm-Çtï¾-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ºV¼-¾ô-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hï-mÛ-M-mG-¼P-ZÛh-M¾-uÛºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-fôG-¤ÛG-hqï-»G-qô-ŸÛG-z¸ô-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-»G-ÁôÅ-ÁÛG-ˆP-¼ïh-¾-hïºÛ-fôG-zŤ-ÁïÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-zºÛ-¼ï-zºP-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎