h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¿Ëô-Íw×-¼Û-;ºÛ-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mãü


2007.05.18

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- =ô-aÛ-„Ëï-¾ï¼- ¤VôG-xÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-31mÅ-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-1¼ÛP-¿Ëô-Íw×-¼Û-;ºÛ-mP-M¾-hôm-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG- hï-»P-¿Ëô-Íw×-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- Í-²Û²-q×-Èl- »ÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ż-GÅÞP-m- h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿Ëô-Íw×-¼Û-;ºÛ-mP-G¾-VïºÛ-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- ÆÛh-„Àôm-=ô-aÛ-„Ëï-¾ï¼-¤VôG-GÛÅ-z¸ô-¾Å-»¼-fôm-Tm-HÛ-M¾-Dz-zMh-mÅ-Íw×-¼Û-;-mP-¼ôGÅ-¼¤-fôz-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-GÛ-»ôh-q-GÅÞP-zŸG- h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- =ô-aÛ-„Ëï-¾ï¼- ¤VôG-GÛÅ-¿Ëô-Íw×-¼Û-;-hzÞ¾-qô-mÅ-BôzÅ-fzÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-fôG-»P-»P-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- =ô-aÛ-„Ëï-¾ï¼-¤VôG-¼ÛP-¤Ûm-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-xG-ºGm-ºEô¾-zºÛ-XïÅ-¿Ëô-Íw×-¼Û-;-hP-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-ÅÞ-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎