M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-lݾ-ym-fôG-GÛ-IôÅ-¤fÞm-hï¼-±m-¼ÛG-q-±ôÅ-Bôm-zXôh-GmP-zü


2006-12-16
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-±m-¼ÛG-q-IGÅ-Tm-DG-GTÛG-GÛÅ- M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-zŸG-qºÛ-lݾ-ym-ºyâ¾-¼ÛG-fh-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hïÅ-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-¾Å-ºV¼-¾-ºGôG-Aïm-z¸ô-ÆÛh-¾ÞGÅ-zXôh-Çeï-IôÅ-¤fÞm-hï¼-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-M-G¼-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-mP-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-zŸG-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP- JÀôG-ÁÝGÅ-ˆÛ-mÝÅ-q-ºhïPÅ-PïÅ-¤ïh-qºÛ-M-G¼-mP-Í-¼ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-ºyâ¾-¼ÛG-mP-ºiïm-‚ïh-VôG-Mã-ºDôh-»ôh-TÛP- ºhÛ-mÛ-M-G¼-HÛÅ-xÛ-¾ô- 1974 ¾ô¼-lݾ-ym-¤±ôm-V-fôG-¤¼-±ôh-z¿e-‚Å-XïÅ-Í-¼ÛÅ-M-G¼-¾-lݾ-ym-ºyâ¾-¼ÛG-GÛ-¾G-¯¾-±ôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-fôG-¤-hï-»Ûm-q-¼ïh- IôÅ-¤fÞm-ºhÛ¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-;-mÅ-VôG-¤Vm-z;º-Fô¾-fôz-¸Ûm-q¼-zdïm- h-V-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞÁ-¤VôG-mÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-¤fÞm-¾G-zÇe¼-ÆÛh-‚ãÅ-ŸÛG-bà-ºHã¼-Mã¼-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ¼-¤±m-dGÅ-Bôm-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-G¼-HÛ-±m-¼ÛG-q-DG-GTÛG-GÛÅ Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-IôÅ-¤fÞm-HÛ-FÛ¤Å-»ÛG-GÛ-ºƒâ-hôm-mP- hï-ÇSôm-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ºGG-‚-GmP-qºÛ-Gmh-hôm-bï- G¾-bï-M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-ÇÀ¼-»P-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-±ôh-z¿e-‚ïh-±ï-Í-¼Û-hP-lݾ-ym-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-¾Å-hôm-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-±ÛG-zXôh-ºDôh-»ôh-q-hï-hG-mÛ-M-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-‚ïh-fzÅ-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-Tm-HÛ-»ôPÅ-Ez-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hP- Gž-zOGÅ-ˆÛ-»ÛG-V-hï¼- M-G¼-HÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¾Å-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-GÅÞ¤-HÛÅ-»P-¤±m-dGÅ-Bôm-»ôh-TÛP- DôP-n¤-qÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-¼P-M¾-Dz-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-‚-MãºÛ-¼P-hzP-¾-xÛ-xôGÅ-ˆÛ-fï-‚ãÅ-ÇÀïzÅ-Mã-»Ûm-q-zXôh-»ôh-q-¼ïh- Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-zŸG-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛºÛ-ºôG- M-G¼-HÛ-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛºÛ-ºyâ¾-¾Å-DP-DG-¾-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¾Å-DP-mÅ-¿e-dôG-‚ïh-VôG-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།