M-mG-mP-z¸º-zTº-Zïm-Åï¾-¾Å-hôm-ºGô-z®ßGÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007-07-07
Share

{}ü üM-mG-GÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-z¸º-zTº-hP- hPôÅ-¸ôG-¾-zÆïÅ-¿Ëh-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-¾Å-ºV¼-ºGº-ŸÛG-zbôm-»ôh-ˆP-hôm-ºƒÅ-Åôm-Mã-DG-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-z¸º-zTº-Zïm-Åï¾-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-IôP-Eï¼-Vï-DG-31 mP-z¸º-zTº-Zïm-Åï¾-¾Å-hôm-ºGô-z®ßGÅ-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-M-mG-GŸÝP-GÛ-z¸º-zTº-hP-Ǩm-µÅ-hô-h¤-¾Å-DP-mÅ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG- M-mG-mÅ-z¸ôÅ-qºÛ-GTïÅ-Z¼-ÆôG-VGÅ-EÛ-ÅôGÅ-ˆÛ-D-z¸Å-hP- yâ-GݺÛ-¯ïh-VÅ- Z-hP- z¸ô-Ǩm-ÅôGÅ-ºFâÅ-VÅ-¼ÛGÅ-¾-¿Ëh-zbP-zºÛ-Zïm-¾ïm-HÛÅ-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-º±zÅ-»ôP-GŸÛ-VGÅ-»ôh-q-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-Çoݤ-ºDô¼-HÛ-ºHÛGÅ-ºDô¼-±h-hP-¿km-q-z¸ôÅ-¤ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-zlz-Bôm-»ôP-Zïm-»ôh-q-ÅôGÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-±h-¿km-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Í-¼ÛÅ-G®ôÅ-M¾-uÛºÛ-Eôm-»ôPÅ-¾-Ez-Gh¾-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- M-mG-mP-¤±ô-mÅ-ºzÞ-¸ÛP-Ço-±ôGÅ-¾Å-z¸ôÅ-qºÛ-z¸º-zTº-¤P-qôÅ-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-Bôm-GbôP-GÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-h;º-P¾-¤P-hG-»ôh-TÛP- h-V-M-mG-GÛ-Åô-m¤-fôm-Bïh-xÛ¼-z®ôP-‚-Mã¼-h;º-P¾-ºyh-z¸ô-»ôh-q-hP- hï-¿e¼-¤Û-º‚ãP-Vïh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¸º-zTº-Zïm-Åï¾-¾Å-hôm-±GÅ-±ßh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-xÛ-zOGÅ-M-GP-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།