mÝz-xô‡-M¾-Dz-±ôÅ-M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-ºhô¼-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-GÅÞPÅ-»ôh-qü


2008-03-27
Share

xÛºÛ-M¾-Dz-±ôÅ-M-mG-mÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-fôz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-mÅ-zÇeàm-¤DÅ-‚-Mã-G¾-Vï-z-z¯Û-ˆÛ-»ôh-¼ïhü

{}üü z;º-„Àôm-FÛh-q-¤VôG-mÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-±ôÅ-M-mG-mÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-fôz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-mÅ-zÇeàm-¤DÅ-‚-Mã-G¾-Vï-z-z¯Û-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-zÀôm-FÛh-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï- ¤VôG-GÛÅü mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-±ôÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-ˆP-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-mÅ-ÅÞÅ-ˆP-M-mG-¤Z¤-±ôP-ºƒï¾-HÛ-Dï-wm-ºhô¼-HÛ-»ôh-¤-¼ïhü ºhÛ-mÛ-hïP-ÅP-GÛ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ¼-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-bà-Hã¼-»ôh- ¼ïhü hïP-ÅP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-G¾-Vï-z-z¯ÛÅ-q-¾Å-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-¾-z¯Û-¤Dm-È-TP-DG-qô-¼ïh-TïÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-z¸P-uôh-ˆÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-hï-¤ïh-q¼-Hã¼-ºIô-GÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG »P-zôh-mP-GÛ-‚ãP-¼Û¤-ºhÛ-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¤Iôm-zhG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ-xÛ-xôGÅ-¾-n¤-q-»G-qô-ŸÛG-zÇem-MãºÛ-Vïh-z;G-ºGôG-hP-ü h¤-iG-G-±ôh-‚ïh-ˆP-G»ô¾-fzÅ-¤ïh-q-ŸÛG-VGÅ-»ôh-¼ïhü hïP-ÅP-ºyâ¾-¼ÛGÅ-»¼-MÅ-xÛm-qºÛ-hÝÅ-±ôh-»Ûm-®P-JÀôG-ºyÛm-i-M-hP-ü D-q¼-zMãh-mÅ-ZÛm-¼ïºÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-¾¤-ÅïP-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-ˆÛ-»ôh-¼ïh-¾-zôh-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-ºzôh-O-»P-D-q¼-fôG-mÅ-Gô-fÞz-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-hqï-¤±ôm-zŸG-GmP-»ôh-q-¼ïhü »P-z;º-„Àôm-Fh-q-¤VôG-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¾PÅ-xôGÅ-mÛ-7G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-¾¤-hzÞ-¤ºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hP--¾ôGÅ-ÅÞ-ºG¾-HÛ-»ôh-¼ïhü DôP-±ôÅ-¼P-z®m-G®P-¤-z¯ôh-ˆÛ-»ôh-¼ïhü hï-mÛ-DôP-±ôºÛ-¾PÅ-xôGÅ-ÁÛG-¼ïh-¾-¾PÅ-xôGÅ-f-hh-º²Ûm-MãºÛ-fôz-fP-»P-»ôh-¼ïh-TïÅ-Gż-ºGôh-qÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-z;º-¾m-hÝ-GÅÞPÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།