M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mãü


2006-11-09
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛ-Ç~-¼-ÈÛ¤- Gï¤-Ç~Û¼Û- ¤VôG-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-mP-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Çtï¾-Mã¼-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-MãºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG- Ç+Ý-ŸzÅ-Gï¤-Ç~Û¼Û-ºz¼-¤ºÛ-mP-h-¼ïÅ-wïzÅ-fïPÅ-GZÛÅ-q-»Ûm-ŸÛP-ü DôP-Gm¤-fP-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºz¼-¤ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- mÛ»m-¶Ûm- mÅ-wïzÅ-zÅÞ-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-TÛP-ü DôP-h-¼ïÅ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-zŸÛºÛ-¼ÛP-ºz¼-¤ºÛ-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-¼ÛP-ü fôG-¤¼-ºz¼-¤ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-hP-hï-zŸÛm-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-ºV¼-GŸÛ-hP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-„Àôm-Vïm-hP-hï-¤Ûm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-»ôh-qºÛ-D¼-ü G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ- fm-Á-¶ï- hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-q-ºz¼-¤ºÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG hï-¤Ûm-GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-q¼-GŸÛGÅ-m-ü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¤W¾-¤ô¾-Oæz-qºÛ-XïÅ-ºz¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;Û-¤W¾-ºyh-GmP-z¼-wïzÅ-ºV¼-»ôh-q-ºDôh-zŸG ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Gï¤-Ç~Û¼Û-h-¾ô-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-mP-wïzÅ-»ôh-q-hP-hïºÛ-Ç+zÅ-ºz¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;Û-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།