¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-z¾-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-ºhÝG


2007.05.22

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-mP-ºƒâG-mÅ-º‚ô¼-zºÛ-BzÅ-zTô¾-z-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-»ôh-q-hï-hG-GÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-Vïh-h¤ÛGÅ-Çeï- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-z¾-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-q-Ç+Ý-ŸzÅ- Íïm-=ô-mÛ-»ô- Gï-=ï-¼ïÅÛ- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼- h;º-P¾-ºhÛ-Åï¾-zºÛ-zMãh-¾¤-ºGº-ÁÅ-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾- P-±ôÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-¤hÝm-zBôh-fÞz-Mã¼-ºzh-z¯ôm-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-mÛ- xÛ-¾ô- 1990 f¤-qºÛ-¾ô¼- ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ- ºƒâG-GÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Ç+h-»ÛG-hP- ºƒâG-qºÛ-»Þ¾-VÅ-Hôm-hGôÅ-Mã-ÅôGÅ-±ßh-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-zTôÅ-zNå¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-Zï¼-¾ïm-HÛÅ- z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ºƒâG-»Þ¾-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-q-¤P-hG-TÛG-z¾-»Þ¾-mP-xÛ¼-¾ôG-‚Å-»ôh-q-hï-hG-»Ûm-ŸÛP- ºƒâG-GŸÝP-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hz¼-ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-»Þm-HÛ-mP- BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-GÛ-h;º-P¾-Åï¾-xôGÅ-fh-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-¤- 16 ®¤-GmP-»ôh-m-»P-Iâz-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-ˆP-Gmh-hôm-hï¼-hô-ÇoP-Vï-®¤-‚ãP-Çeï- Í-¤Û-¼Û-;-GTÛG-qÞºÛ-PôÅ-mÅ-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-FÛ-iâG-®¤- Í-¼Û¼-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚-¼Þ-ºWâG-MãºÛ-DÅ-¾ïm-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-BzÅ-zTô¾-z-¼ÛGÅ-GTÛG-GÛÅ- ºƒâG-»Þ¾-hÝ-xÛ¼-¾ôG-‚-MãºÛ-ºhï¤Å-;-GTÛG-qÞ-¾Å-GŸm-fzÅ-¾¤-GP-¾-»P-¤ôÅ-¤fÞm-‚-Mã-¤Ûm-±ß¾-zXôh-zŸÛm-q-hïÅ- z¾-»Þ¾-mP-GÛ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hïºÛ-mP-¸ÛP-V-Çoôm-¤-ŸÛG-z¸ô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-q-z¾-»Þ¾-hÝ-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP- hï-¤Ûm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-GTÛG-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-¤-¸h- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-q-hP- hï-XïÅ-ºƒâG-»Þ¾-hÝ-»P-Vïh-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ལ་དམངས་གཙོའི་ཆེད་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎