=ô-¼m-=ô-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-Dï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¾-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÛG-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-qü


2005-01-01
Share

{}ü üDï-a-^ºÛ-IôP-Eï¼-=ô-¼m-=ô-mP-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-¼ÛP-¤Ûm-Dï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-M-mG-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-»ôP-zºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Dï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- q×ô¾-¤¼-=Ûa- mÛ-m-mÛP-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-IôP-Eï¼-=ô-¼m-=ô-mP-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-Vïh-hÝ-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-z;º-hzP-hzÞ-º²âGÅ-¤-GmP-GôP-¾-7G&G&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-¤Dm-HÛ-Dï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-fôG-¤-hï-»Ûm-ŸÛPü Ç+zÅ-hï¼-DôP-GÛÅ-zôh-hôm-fôG-xG-¼ôGÅ-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-¤-¸hü DôP-GÛÅ-GÅÞP-»-¾ü M-mG-hz¼-¾-±ôP-ºƒï¾-HÛ-¤Z¤-hÝ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-hÝ-GbôP-hÝ-zTßG-Mã-¤Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-hï-mÛ-hôm-hÝ-DôP-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-14 mÅ-23 z¼-ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-M-mG-bà-±ôP-ºƒï¾-Vïh-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-GmP-GÛ-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-IôP-Eï¼-=ô-¼m-=ô-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü =ô-¼m-=ô-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-GÅÞP-mü z¼-¾¤-DôP-±ôºÛ-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-zôh-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-HÛ-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-ºIô¾-»ôP-fzÅ-fh-²-iG-GÛ-¾Å-ºGݾ-¼Û¤-q-zMãh-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-Dï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-±ôP-¾Å-„Àôm-Vïm-GZÛÅ-¾-h-¼ïÅ-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¿Ëm-hÝ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-JÀïP-ÇÀôP-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-²-iG-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-ºGô-z®ßGÅ-GmP-z-hP.ü h-hÝP-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qÅ-h¤ÛGÅ-zž-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¾-zôh-M-GZÛÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-hP-M-mG-GŸÝP-z¼-¾-ÇSôm-ºIôºÛ-IôÅ-¤ô¾-»ôP-fzÅ-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-BôP-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།