zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-m-mÛP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-Å-»-GTÛG-¿ËG-‚ãP-»ôh-qü


2008-02-29
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾-m-mÛP-¾ô-Dô-mºÛ-mP-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-wô-ƒP-qô-bØ-¾-hP-mô¼-zÞ-JÀÛP-D-GZÛÅ-ÅÞ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»ôP-¤Dm-Å-»-GTÛG-hP-IPÅ-VßP-6 ¿ËG-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M¾-Å-¿Ë-źÛ-¼ÛG-GŸÝP-im-dïm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-G»Þ-¹-z-ŸÝ-zÅ-wô-ƒP-qô-bØ-¾-¤W¾-z¼-»ôP-¤Dm-HÛ-M¾-uÛ-hP-M-mG-mP-mÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-wïzÅ-¤Dm-¤P-hÝ-ºwï¾-MÅ-ºIô-MãºÛ-Vïh-hÝ-wô-ƒP-¤W¾-z¼-»ôP-¤Dm-HÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-IPÅ-±h-fôG-»¼-MÅ-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü GP-¿e¼-wô-ƒP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-hÝ-ZÛm-¤-¼ï¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-ZÛÅ-ÇeôP-ÅÞ¤-zM-¾Å-¤W¾-D¼-GbôP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-hP-h-hÝP-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-qºÛ-mPü ºhÛ-¾ô-zôh-mP-¾-ZÝP-¤f¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-Å-»-¿S-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-q-hP-hïºÛ-fôG-mÅ-hq¾-º‚ô¼-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-800 ®¤-z¸ô-Cæm-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-mÛ-zôh-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-fôm-Bïh-»ôP-DÞPÅ-G®ô-zô-»Ûm-q-hP-xÛ-¾ô-2007 ¾ô¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-wïzÅ-¤Dm-Å-»-4 ¿ËG-®¤-‚ãP-»ôh-TÛPü hï-mÛ-¾ô-¼ï-zŸÛm-zM-V-64 ºwï¾-MÅ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-GôP-Gž-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-G»Þ-¹-z-»ÛÅü zôh-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-wïzÅ-¤Dm-¤P-hÝ-xÛm-q-hï-mÛ-G®ô-zô-xÛ-¾ô-2006 ¾ôºÛ-xÛ-¹-7 qºÛ-mP-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-ÇKô-¤ô-xïÅ-q-mÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།