zôh-mP-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-q-hP-Gż-ºGôh-q-Åô‡-ºIô-VôG-GÛ-¤ïh-q-GÅÞPÅ-zü


2008-04-01
Share

¿Ë-źÛ-Wô-DP-hP-Zï-ºDô¼-Ghm-Å-Åï-ºƒÅ-hGº-GÅÞ¤-¤Þ-¤fÞh-h¤G-hqÞP-GÛ-h¤-iG-ºôG-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûmü

{}ü üxÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-q- 14 ZÛm-mÅ-z¸ÞP-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-hP- hï-¤Ûm-zôh-ˆÛ-¤hô-Çeôh-Ǩh-ˆÛ-Å-DÞ¾-GP-źÛ-mP-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-¼Û¤-q-‚ãP-zºÛ-XïÅ- h-hÝP-"P-M¾-Å-¿Ë-Å-G®ôÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-"Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-q-hP-Gż-ºGôh-q-ÅôGÅ-ºIô-VôG-GÛ-¤ïh-q-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-xÛ-iô- Íï-qÛ- Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-hP-hq¼-q-ŸÛG-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-DôPÅ-ˆÛ-zôh-¤ÛºÛ-Å-DÞ¾-ŸÛG-bà-ºIô-Ç+zÅü ¾¤-hÝ-ºDï¾-zºÛ-Zïm-dôG-ŸÛz-GÁï¼-¾Å-DP-ŸÛG-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG-TÛP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ZÛm-IPÅ-zTߺÛ-¼ÛP-xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-Å-DÞ¾-hï-hG-GÛ-mP-ºIô-zBôh-¤Û-VôG-Mã-zXôh-»ôh-q-hP-ü ZÛm-zTߺÛ-hÝÅ-z;G-hï-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-µôGÅ-¸Ûm-»ôh-q- Íï-qÛ- Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-zXôh-q¼-GŸÛGÅ-mü zôh-¤ÛºÛ-Å-DÞ¾-DG-bà-GmÅ-Ç+zÅ-ºIô-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-M-hï-Zïm-dôG-q-±ô-zMãh-Gż-ºGôh-q-±ô¼-zXôh-»ôh-q-¤-¸hü GŸÝP-xôGÅ-mÅ-hPôÅ-ÅÞ-Gž-zOGÅ-‚Å-¤ïh-q-hP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Íï-qÛºÛ-Gż-ºGôh-q-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-q-hïÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Íô-¾ô¤-qÛ;ÅÛ-¤WâG-¤-zOÛ¾-z¼-zôh-mP-mÅ-¤-»Ûm-qºÛ-hï-¤Ûm-HÛ-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-GP-mP-ˆP-Gż-ºHã¼-HÛ-‚-zŸG-Çtï¾-Mã¼-¼P-hzP-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-q-hï-hP-ºG¾-º²ô¾-hÝ-xÛm-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-h-hÝP-»P-²-iG-GÛ-ºôG-GmÅ-»ôh-q¼-¤-¸hü ¿Ë-źÛ-Wô-DP-hP-Zï-ºDô¼-Ghm-Å-Åï-ºƒÅ-hGº-GÅÞ¤-¤Þ-¤fÞh-h¤G-hqÞP-GÛ-h¤-iG-ºôG-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-qü ¿Ë-źÛ-mP-»ôh-qºÛ-ºIÛ¤-Iâ¾-¾Å-hôm-DP-ŸÛG-GÛÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།