zôh-mP-xÛ-M¾-z-ºIô-Mã¼-z;G-ºGôG-‚Å-qÅ-vô-ºV¤-±ôP-¾Å-¾-hô-wôG-fïzÅ-Mãü


2008-03-20
Share

{}üü M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-mP-xÛ-M¾-z-GbôP-Mã-z;G-ºGôG-‚Å-q-hïÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-±ôP-¾Å-¾-hô-wôG-Vïm-qô-fïzÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG im-lÝ-mÅ-h-¼ÛP-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü zôh-mP-hïP-ÅP-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-VGÅ-»ôh-hÝÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-±ô¼-ºIô-Mã¼-VôG-¤Vm-vôh-ˆÛ-¤ïh-q-¤-¸h-ÇKï¼-zhG-Tm-HÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤- qºÛ-±ôP-ºƒï¾-¾Å-DÞPÅ-DG-¾ºP-hï-¿e¼-z;ôh-Ez-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-iÛm-lݺÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤ÛP-zbôm-‚ïh-ºhôh-¤ïh-qºÛ-zÞh-¤ïh-¾Å-‚ïh-TÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-hP-£GÅ-DôP-±ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-mÅ-ÇSôm-±ßh-mÅ-I-OÛG-‚Å-¸Ûm-qºÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-n¤Å-¾-ÇS-ºhôm-hPÞ¾-¾ïm-q-n¤Å-ˆP-xÛ¼-ÇÀôG-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།