xÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-Á¼-mÅ-z¸ÞP-zôh-mP-ÇÀ¼-»P-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-GbôP-Mã-ü


2008-04-03
Share

{}ü üxÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-Á¼-mÅ-z¸ÞP-zôh-mP-ÇÀ¼-»P-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-GbôP-Mã-ºGô-z®ßGÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zOGÅ-‚Å-ºhÝGü ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-zôh-¤Û-±ôÅ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z¼-zdïm-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-ºIô-ºôP-‚ïh-Mã-z;G-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü ¹-z-¿S-qºÛ-±ïÅ-Á¼-mÅ-z¸ÞP-ÇKï¼-hP-ü ±ôGÅ-DG-zTÅ-GP-¼ÞP-fôG-mÅ-zôh-mP-ºIâ¾-ŸÝh-‚Å-m-ºIÛGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü uÛ¼-zbP-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-GŸm-DG-hP-¤Û-ºi-z¼-zôh-mP-xÛ-M¾-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-ºIô-Mã¼-h¤ÛGÅ-zž-z;º-ºFô¾-ŸÛG-ŸÝ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü hï-hG-GÛ-fôG-ŸÛz-zÁï¼-hP-ü h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ-‚ãP-mÅ-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qô-ºIô-GÛ-¤ïh-q¼-ÅôP-®P-¤-ºôPÅ-q¼-ÇÀ¼-»P-ºIâ¾-ŸÝh-‚ïh-Mã-ºGô-z®ßGÅ-q-»Ûm-mºP-hï-ÇS-¾Å-¿ËG-®¤-h¤-zOGÅ-‚ïh-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-q-¼ïhü zhÝm-yG-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-zôh-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-z;G-ºGôG-‚Å-q-hïÅ-ºƒï¾-»ôh-±ô¼-HôP-GÝm-Vïm-qô-wôG-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།