zôh-mP-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-xôGÅ-f¤Å-Th-mÅ-M-¤Û-Eôm-Vï-ZÛm-¿e¼-º‚ô¼-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP- wô-ƒP-qô-bØ-¾-hP- hï-zŸÛm-¿Ë-źÛ-G®ßG-¾G-DP-ÅôGÅ-zôh-zMãh-mP-zÇem-GmÅ-Vïm-DG-bà-ZÛm-¿e¼- »Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-FÛ-yG-¤P-qô-M-mG-hP- M-mG-¤-»Ûm-qºÛ-xÛºÛ-M¾-Dz-DG-mÅ-º‚ô¼-HÛ-»ôh-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-zhG-hzP-M-mG-GÛÅ-z®m-z¸ÞP-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP- ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 50ºÛ-mP- zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-fôG-M-mG-GÝP-ƒm-bP-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-zbP-º²Ûm-hP- h¤-zOGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-fôG-¾- h-V-zôh-mP-G®ô-zô-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-xôGÅ-f¤Å-Th-mÅ-M-¤Û-Eôm-Vïm-zôh-mP-ZÛm-¿e¼-º‚ô¼-zºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-hP-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ- h-V-zôh-¤Û-n¤Å-¼P-»Þ¾-mP-mÝÅ-¤ïh-Tm-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-ºHã¼-Zïm-hP- zôh-¤ÛºÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP- ¯-z½ÀG-Z¤Å-LÝh-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-È-TP-Vï-zºÛ-GmÅ-ÅÞ-H¼-»ôh-q-¼ïh- „Àô-º±z-Bï-zºÛ-¼P-zŸÛm-hÝ-Hã¼-qºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-hï-¿e¼-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼- D-ÇSôm-xÛ-¹-10qºÛ- ±ïÅ- 17 ZÛm- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-qºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-¾- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-ºyÛm-zMãh-z;º-Gž-qô-°¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qï-TÛP-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-hÝ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-º²âGÅ-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP- M-mG-¤Û-¤P-zTÛPÅ-z=ô¾-h¤G-¤Û-zôh-mP-º‚ô¼-¤ÞÅ-D¼- M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-xôGÅ-f¤Å-Th-mÅ-M-¤Û-w¾-Vï-z-zôh-mP-mÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-¤Dô-Iâz-‚-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Dô-m-zTPÅ-bï-zôh-mP-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- M-¤Û-DG-TÛG-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-G¸ÞGÅ-ÅÞ-zôh-mP-¼Û-¾Û-zŸôm-bï-»ôP-hP-»ôP-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh- ‚Å-®P-M-mG-mÅ-zôh-mP-»ôP-hP-»ôP-zŸÛm-qºÛ-M-¤Û-±ôºÛ-DôPÅ-ÅÞ- mP-GÅïÅ-h‚ï-z-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- D-ÇSôm- xÛ-¹- 10 qºÛ-±ïÅ- 31 ZÛm- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-;ï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼- ‡ô-¼m-‡ôºÛ-mP- zôh-¤Û-±ô¼-z;º-ÇÀôz-°¾-Ç+zÅ- hGôPÅ-±ß¾-ºhÛ-¿e¼-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎