ÍÛ-¼;-mP-hï-ÇS-Å×-jˤ-Èà-Åïm-GŸÝP-º²Ûm-Ç+zÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-GZÛÅ-ÆôG-fôG-zbP-ºhÝG


2007.06.24

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Å×-jˤ-Èà-Åïm-HÛ-ÆâP-Bôz-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q- ÅÞ¾-bm- È-¸Û¤- ;-bºï- hP-h¤G-uÛ- ÈàÅïm- ¼-ÁÛf- ¤ô-È-¤jË- GZÛÅ-hï-ÇS-xÛ-¾ô-1980ºÛ-mP-D¼^Û-¤Û-¼ÛGÅ-VÛG-ºzÞ¤-zMh-FÛºÛ-±ï-ÆôG-¾ïm-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-ÆôG-fôG-zbP-»ôh-ºhÝG- ÆôG-fôG-¤-zbP-GôP-ÆâP-Bôz-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q- ;-bºï-»ÛÅ- P-¾-mG-ZïÅ-wôG-hGôÅ-hôm-¤ïh-¾ÞGÅ-hï-ÇS-mÅ-zÁh-»ôh- h-V-Ç+h-V-Gż-q-GP-»P-zÁh-»-¤ïh- h;ôm-¤VôG-GÛÅ-G¸ÛGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG- ¤Û-zÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-hôm-Aïm-hï-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-Gbï-z- Dï-¤Û-;¾-Í-¾Û- ŸïÅ-»ôPÅ-ÅÞ-IGÅ-q-hïºÛ-GmÅ-ÇePÅ-h-¿eºP-FÛ¤Å-fG-zTh-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- ºôm-ˆP-hôm-Aïm-hï-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-GZÛÅ-¾-±ï-z®ôm-HÛ-ZïÅ-Vh-zbP-»ôh-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎