Ç~ï-¼-²Û¾-HÛ-Gm¤-Iâ-zlzÅ-Bôm-Áô¼-zºÛ-mP-¤Û-IPÅ-200¿ËG-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-ºhÝG


2007-07-18
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz-Ç~ï-¼-²Û¾-HÛ-ºIâ¾-zBï¾-Gm¤-Iâ-zlzÅ-Bôm-Áô¼-zºÛ-mP-¤Û-IPÅ- 200 ¿ËG-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü Ç~ï-¼-²Û¾-HÛ-ºIâ¾-zBï¾-Gm¤-Iâ-¾Å-DP-Vï-ÁôÅ-»Ûm-qºÛ- =ï¤-HÛ-Gm¤-Iâ-ÍP-IPÅ- 3054 hï-M¾-Dz-hï-ZÛh-ˆÛ-¿Ëô-xôGÅ-IôP-Eï¼- qô¼-=ô-Í-¾ï-Gï¼ï- mÅ- źô-qºô-¾×ô- Gm¤-fP-hÝ-zzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºGôG-¤-fÞz-q¼-Zï-ºI¤-HÛ-IôP-Eï¼-HÛ-GŸÝP-¾¤-hP-DP-q-fôG-¯ïGÅ-Tm-ŸÛG-¾-zMz-mÅ-Gm¤-IâºÛ-¤WâG-GÛ-V-ÁÅ-VßP-PÞ-ŸÛG-¤-GbôGÅ-V-±P-¤ï¼-Áô¼-mÅ-¯-¤ïh-hÝ-xÛm-ºhÝG-ü Gm¤-Iâ-D-Áô¼-źÛ-GŸÝP-¾¤-hP-hï-zŸÛm-fôGÅ-¯ïGÅ-Tm-HÛ-¾Å-DP-mP-¤ÛÅ-DïPÅ-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-¤±¤Å-ÅÞ-Gm¤-Iâ-hï-D-Áô¼-»ôh-q-hP- h-¿eºÛ-V¼-¤Û-IPÅ- 200 ¿ËG-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- hï-»P-Gm¤-Iâ-mP-GÛ-¾Å-‚ïh-hP-ºIâ¾-q- hï-¤-¸h-¾¤-hÝ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-¤Û-¤Pü ¾Å-DP-hÝ-¾Å-;-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¾Å-‚ïh-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-¤P-qô-ŸÛG-¾-ÆôG-Bôm-hP-©Å-Bôm-HÛ-Ÿïh-ÇoP-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü h-¿e-hPôÅ-ÅÞ-¤Û-IPÅ-G-±ôh-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¤Û-n¤Å-PôÅ-ºWÛm-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG-ü źô-qºô-¾×ô-HÛ-Gm¤-fP-GÛ-Gm¤-Iâ-MãGÅ-»Þ¾-hï-fÞP-z-hP- V¼-Áôh-Vï-zºÛ-Ç+zÅ-Gm¤-Iâ-ºiïh-zl¼-Áô¼-zºÛ-Zïm-D-hï-»ôh-zŸÛm-qºÛ-Gm¤-fP-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG-ü Ç~ï-¼-²Û¾-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¾Þ-ÍÛ²- ÍÛ-m-ÅÛ»ô- ^-ÅÛ¾-¶- ¤VôG-GÛÅ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-¼ÛP-M¾-Dz-Eôm-»ôPÅ-¾-¥-Pm-GmP-hGôÅ-qºÛ-z;º-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།