zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ôÅ-¤Þ-¤fÞh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007-07-25
Share

{}ü üz;º-ÁG-hP-ü M-G¼-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-¤Ûm-¾-¿eôÅ-¤ïh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ôÅ-¤Þ-¤fÞh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-zMh-mÅ-z¸ÞP-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-zOÛGÅ-ºôG-zôh-¤Û-zTß-zŸÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-hGôÅ-ºhÝm-hôm-±m-¿S¼-¾m-ºhïzÅ-¤-vh-z¼-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¸Å-zTh-GmP-Mã-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-h-¼ÛP-ZÛm-IPÅ-zTô-zMh-®¤-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-»Þm-hïºÛ-¼ÛP-xÛ-mP-GP-Å-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ô¼-hPôÅ-ÁÝGÅ-zMãh-GÅÞ¤-mÅ-hGº-zÅÞºÛ-º±¤Å-ºyÛm-hP-ü ¤P-qô-ŸÛG-DôP-n¤Å-zŸÝGÅ-GmÅ-ÅÞ-Vïh-zT¼-ŸÝÅ-»ôh-q-ÅôGÅ-¤P-±ôGÅ-mÅ-Mz-Bô¼-È-TP-Vïm-qô-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-ZÛm-ÁÅ-GôP-M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-hP-ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-hP-xÛ-iÛ¾-z;º-„Àôm-n¤-GZÛÅü hï-zŸÛm-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-n¤-q-DG-TÛG-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-º±¤Å-ºiÛ-GmP-»ôh-q-¼ïhü zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-¤VôG-mÅ-DôP-±ôºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-zÇSGÅ-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-V-±P-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-¾Å-¿kôG-bï-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅü DôP-n¤-qºÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-¾-zÇSGÅ-zXôh-GmP-z-hP-ü VzÅ-TÛG-h-¿eºÛ-V¼-zôh-¤Û-GTÛG-GÛ-ÆôG-Áô¼-»P-ºwP-qô-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-±P-¤¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤±¤Å-zŸG-hGôÅ-TïÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-D-Å-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅü ¯-zºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-hP-ü ¤²h-G®ô-n¤-q-wïzÅ-q-hP-ü hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-wïzÅ-q¼-DôP-±ôºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-wm-fôGÅ-‚ãP-»ôh-¼ïhü ºôm-ˆP-DôP-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-fôG-¤ºÛ-h¤-zTº-wÞ¾-z-GŸÛ¼-z¸ÞP-¤Þ-¤fÞh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-Vôh-Åï¤Å-¾-ºHã¼-z-¤ïh-¾ÞGÅ-zÁh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ-¾Å-ºGݾ-hï-¤WâG-BôP-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-±ôÅ-ˆP-fôG-¤ºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-¿e¼-hGôÅ-ºhÝm-¤-Iâz-z¼-zôh-ˆÛ-¯-hôm-fh-¼P-ÆôG-ºhô¼-Mã¼-ŸÝ¤-q-¤ïh-¾-ºHã¼-zºP-GbôP-¯ÛÅ-¤ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-mÅ-GP-¿e¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-„ÀôÅ-GbôP-‚ïh-MãºÛ-I-zOÛGÅ-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།