xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-29hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-GÁïGÅ-hqº-zôºÛ-ZÛm-¤ô¼-Gbm-ºzïzÅ-GmP-zü


2007.04.28

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-29hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-GÁïGÅ-hqº-zôºÛ-ZÛm-¤ô¼-Gbm-ºzïzÅ-GmP-z-Gž-zOGÅ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-1998¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-29ZÛm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºGô-FÛh-GmP-zºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-z®m-º²â¾-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-GÛ-fôG-hqº-zô-fÞz-zÇem-hPôÅ-Oæz-h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛÅ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-qô-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-mÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-¼P-ZÛh-ˆÛ-GTïÅ-qºÛ-¾ÞÅ-ÆôG-ºwÞ¾-zºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-XïÅ-ÅÞ-»Ûh-¼P-ŸÝÅ-mÅ-DôP-¾-XïÅ-im-ŸÝ-Vïh-ZÛm-hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-GÁïGÅ-hqº-zôºÛ-ZÛm-¤ô¼-Gbm-ºzïzÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-¤Ûm-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛ-z®m-Gmôm-ºôG-zôh-mP-h-hÝP-»P-zôh-¤Û-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-M-IPÅ-h-hÝP-»P-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-mP-ÇkÝG-¢ôP-¥P-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-zbôm-GmP-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-zŸÛm-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-fG-GTôh-»ôP-Mã¼-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-q-hP-ºƒï¾-G¾-ÆÛh-h-hÝP-»P-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-Mã¼-hôm-ºƒÅ-GP-»P-¤-Åôm-±ï-º‚ãP-ºHã¼-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fzÅ-ÇÀh-fzÅ-¾¤-G-¼ï-»ôP-¤Ûm-hï-„Àô-±zÅ-Bï-ŸÛ-ŸÛG-VGÅ-Mã-»Ûm-q-ÅôGÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ལ་དམངས་གཙོའི་ཆེད་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎