zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-Èà-WÛm-bºô-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zü


2006.11.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºô-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-GÛ- ÍÛm-^Û-»-Gï‡- ŸïÅ-qºÛ-Zï-ºyÛÅ-ˆÛ-Ⱥï-lï-¼-Ç~ºlï-È-Íô-Åï-mP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-º²ô¤Å-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-zTß-¿ËG-GÛÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-º‚ô¼-»ôh-q-¿e¼-zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-¤Z¤-ºƒï¾-HÛÅ-Èà-WÛm-bºô-»Û-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-¤-º‚ô¼-zºÛ-ÇS-mÝz-mÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-ÇS-iô-Èà-WÛm-bºô-¾-M-G¼-GŸÝP-ºƒï¾-HÛÅ-Çoï-¾ïm-HÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GmP-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ZÛm-GÝP-±ßôh-12 ®¤-¾-Ⱥï-lï-¼-Ç~ºlï-È-Íô-Åï-mP-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-GZÛÅ-hP-GÅÞ¤-‚Å-bï-DG-GÅÞ¤-zGôÅ-bï-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-¤-¸hü Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ôÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÆâP-Bôz-Zïm-dôG-q-ÇeôP-yG-®¤-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-q¼-hï-hG-¾Å-zL¾-bï-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-»Þ¾-HÛ-M¾-ÇKô-z¼-zBôh-hï-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-ºzôh-±ÛG-OôG-q-hP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºIïPÅ-ºx¼-‚Å-»ôh-q-zdïm-Zïm-dôG-qÅ-¾Å-ºGݾ-z;G-fzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-M-G¼-HÛ-Zïm-dôG-q-hP-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-z¼-±ßôh-GZÛÅ-¤Þ-¤fÞh-ºfz-Lô¾-‚Å-»ôh-q-hPü GP-¿e¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-PôÅ-mÅ-Èà-WÛm-bºô-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-Gm¤-fP-GÛ-wïzÅ-¾¤-hPü M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-Ç+zÅü hï-zŸÛm-¤Iôm-DP-GÛ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-mP-M-G¼-Zïm-dôG-qÅ-±ôGÅ-¤Û-20 ºWâ-z¸ÞP-‚Å-bï-h-¿eºÛ-ºV¼-Zï-ºyÛÅ-ˆÛ-Zïm-dôG-qºÛ-¾Å-DP-hÝ-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཐེ་ཝན་གྱིས་དམག་གི་གྲུ་གཟིངས་དང་གནམ་གྲུ་མཚོ་ཁུལ་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།