Í-¼ÛºÛ-„Ë-w×-¾ô-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-mP-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-19
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-GÛ- „Ë-w×-¾ô- ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-mP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-q¼-zdïm-ÇÀôz-I-hïºÛ-mP-ÇSôm-±ßh-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü „Ë-w×-¾ô-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IºÛ-mP-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-14 mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-xÛ-±ïÅ-24 z¼-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-ˆÛ-¾-hÐGÅ-DÞ¾-hÝ-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ- ºƒâG-¤ï-bôG-qh-¤-h;¼-qô-ŸïÅ-qºÛ-ÇÀôz-IºÛ-Ç+ô¼-hPü ¾-hÐGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-½‰ÛP-q-ÅôGÅ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛPü hïºÛ-mP-hï-ÇSºÛ-¾-hÐGÅ-ˆÛ-DP-qºÛ-z¸ô-z;ôh-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-hP-q¼-¼ÛGÅü ¼Û-¤ô-ÅôGÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-mÛ-G®ô-zô-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-„Ë-w×-¾ô-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IºÛ-mP-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-18 mÅ-20 z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q¼-zdïm-¤²h-ºV¼-hïºÛ-¼ÛP-¾-„Ë-w×-¾ô-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IºÛ-DP-qºÛ-z¸ô-z;ôh-hP-º²âGÅ-Cæm-HÛ-ºV¼-GŸÛ-DG- hqï¼-mü DP-qºÛ-z¸ô-z;ôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hPü h-hÝP-M¾-uÛºÛ-‚-hGº-fôz-¥ôP-¤Dm-HÛ- ºƒâG-¤ï-bôG-qh-¤-h;¼-qô-ŸïÅ-qºÛ-ÇÀôz-I-hPü ºi-q¼-HÛ-ºIï¤Å-Çeômü GŸm-»P-DP-qºÛ-z¸ô-¼ÛG-GÛ-ºV¼-GŸÛ-hPü ºƒâG-¤ï-bôG-qh-¤-h;¼-qô-ÇÀôz-I-hPü ÇÀôz-IºÛ-Dô¼-»ÞG-Ç+ô¼-¼Û-¤ô-ƒÛÅ-q-ÅôGÅ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།