h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-zü


2008-03-19
Share
&G

&G

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-IôÅ-±ôGÅ-mP-Gb¤-zÁh-TÛG-GmP-zºÛ-mP- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBP-Ç+zÅ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z-hP-zôh-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-G¾-Vïm-qô-VGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-zôh-¼P-hzP-±ôGÅ-q-hP-xôGÅ-ºG¾-½‰ÛP-GŸïm-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z-hï¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG h-¾¤-zôh-mP-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ÆÛh-„Àôm-JËô¼-^ôm-„Ë-¼ºôm-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-T-qô-hP-Ÿ¾-hq¼-fôG-z;º-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-IôÅ-¤ô¾-¤WâG-BôP-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-hP-qô-mP-ÆÛh-„Àôm-„Ë-¼ºôm-¤VôG-M-mG-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ôh-hÝ-zBôh-Ç+zÅ-zôh-MºÛ-ŸÛ-¤ô¾-¤WâG-BôP-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-h;º-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-z¼-V-Aïm-GZÛÅ-Çeôm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG hï-GZÛÅ-ˆÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-hP-º±ï-zºÛ-iG-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-q-hï-GZÛÅ-»Ûm-ºhÝG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG ÆÛh-„Àôm-„Ë-¼ºôm-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-iG-Gmôm-ºy¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-¾ÞGÅ-mm-bm-ŸÝÅ-»ôh-¾ÞGÅ-IôÅ-±ôGÅ-¾-ljm-ÅïPÅ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- bô¤- ;ï-ÅÛ- »ÛÅ-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-GP-GÅÞPÅ-q-¤Eïm-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-hP-GmÅ-±ß¾-hï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-q-»Ûm-qÅ-P-±ôÅ-hï-¿e¼-»ôP-z¼-Ç+ݾ-hïh-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-PôÅ-mÅ-zôh-mP-iG-Gmôm-¤±¤Å-ºWôG-hP-zôh-MºÛ-IôÅ-¤ô¾-¤WâG-BôP-GmP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ŸÝ-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།