¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-M-G¼-hÝ-wïzÅ-Mã-ü


2007.10.06

{}ü üM-G¼-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-VÛPÅ-hôm-zŸG-qºÛ-Gmh-hôm-fh- M-G¼-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-q-hP- hïºÛ-DôPÅ-GbôGÅ-M-G¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hz¼-¤Û-¤fÞm-q-Vïm-qô-»ôh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- G¸º-ºDô¼-XïÅ-¤ºÛ-mP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ô-È-¤l- Íï¾-z×-¼-^ï- M-G¼-hÝ-Vïh-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG DôP-¼ïÅ-G¸º-¹-z-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-M-G¼-hÝ-ŸÝGÅ-¼ÛP- M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ïô¼-¿eï-GmÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼- ¤Þ¤-„˺ï-Zï-ºI¤-hÝ-»ôh-qºÛ-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-HÛ-dïm-GŸÛ-DG-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-Mã-hP- »P-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×m-¤ô-Èm-ÅÛPG-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-w˼mÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP- M-G¼-;ôP-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-M-G¼-GŸÝP-hP- Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-hz¼-lݾ-ym-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-¾Å-GŸÛ-Çtï¾-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-zŸG-»ôh-TÛP- ºhÛ-mÛ-¤Û-ºzô¼-¤P-ÁôÅ-»ôh-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-»Þ¾-Iâ-hï-hP- ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-»Ûm-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-»Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-Gž-qô-ŸÛG-»Ûm-q¼-»ôPÅ-IGÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-m-»P- M-G¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ- IôÅ-¤fÞm-ºhÛÅ-M-G¼-HÛ-¤Pº-hzP-Z¤Å-ZïÅ-GbôP-ÆÛh-¾ÞGÅ-zXôh-Çeï- IôÅ-¤fÞm-ºhÛ¼-Mz-Bô¼-¤ïh-¾ÞGÅ-hP- G¾-bï-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¤Þ-ºfÞh-IôÅ-¤fÞm-ºhÛºÛ-¤WâG-BôP-GÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-±ï- GŸÝP-¾-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-Mz-Bô¼-xÛ¼-ºfïm-‚-MãºÛ-Zïm-zl-GbôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ¼-VôG-¤Vm-z;º-Fô¾-º‚ãP-fzÅ-ˆÛ-hÝÅ-z;G-TÛG-Gbm-ºzïzÅ-GmP-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-hïºÛ-GôP-M-G¼-GŸÝP-hP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-hz¼-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-ºWôG-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-DG-GTÛG-GÛÅ- M-G¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-Zïm-zl-WÛ-¿e¼-zbP-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¾Å-hôm-ºhÛºÛ-fh-¤hÝm-zBôh-GmP-MãºÛ-Vôh-Åï¤Å-zdm-qô-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎