z¾-»Þ¾-mP-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-‚-uôh-hï¼-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-Bôm-zXôh-GmP-zü


2007-04-20
Share

{}ü üxÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-¤ºô-iG-ºfz-ÁôG-DG-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-¤Û-IPÅ-27 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-‚-uôh-z¾-»Þ¾-Zïm-dôG-qÅ-z;G-ºGôG-fÞz-¤ïh-q¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¿Ëm-DP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-‚-uôh-hïÅ-M¾-Dz-mP-ŸÛ-zhïºÛ-¾Å-hôm-fôG-zBôh-zŸÛm-q¼-ºGôG-Aïm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-Zïm-DºÛ-¼P-zŸÛm-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-iG-qôºÛ-‚-uôh-hïºÛ-fh-ŸÛz-ºWâG-‚-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-»ôh-q-¤-¸hü z¾-»Þ¾-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z- ¾Û-m-ÅÞm-l- »ÛÅü Zïm-dôG-qºÛ-PôÅ-mÅ-iG-qôºÛ-‚-uôh-hï-fôm-qºÛ-Ç+zÅ-z;G-ºGôG-‚ïh-fÞz-¤-fÞz-q-hPü Lô¾-lÝP-GbôP-»Þ¾-HÛ-¤Û-h¤PÅ-hï-hG-ˆP-ÆâP-Bôz-‚ïh-fÞz-¤ïh-q-¤-¸hü iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-¤Û-Ço-GTÛG-ˆP-ºWâ-z¸ÞP-fÞz-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü iG-qôºÛ-Lô¾-lÝP-hï-mÛ-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-JËô¼-mP-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-21 ZÛm-‚ãP-z-hPü Ç+zÅ-hï¼-¤×-È-lï-ÅÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-fôz-fP-fh-Mz-Bô¼-»ôh-¤Dm-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-xôGÅ-GZÛÅ-qôÅ-¤×-È-lï-ÅÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-fzÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-ºfz-ºFâGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།