M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-M-mG-¿Ëm-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-z;º-¤ô¾-GmP-ºhÝG


2007.10.25

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-mÅ-h-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-hGôP-iô-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-xG-¼ôGÅ-ÈG-»ÛºÛ-wïºÛ-hP-¿Ëm-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-MãºÛ-z;º-¤ô¾-»G-qô-‚ãP-z-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-ºƒï¾- G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ZÛ-ÈôP-hÝ-xÛ¼-fôm-¤-GmP-ÇSôm-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-GŸm-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-xG-¼ôGÅ-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-¤ô¾-Iâz-qºÛ-XïÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-hï-zŸÛm-ºz¼-¤ºÛ-¤fÞm-IôGÅ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-qºÛ-D¼-ü ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Gô-¤±ôm-¤Dô-zbôm-‚ïh-¤Dm-HÛ-»Þ¾-Iâ-G®ô-zô-hï-»Ûm-q-hP-ü ¹-z-ÇSôm-¤-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-hP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-¾-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-mÅ-ZÝP-¤f¼-¤Û-IPÅ-zTß-GÅÞ¤-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP-ü ¤Û-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q¼-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-zBôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-q-hP-ºƒï¾-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôG-Í-¼ÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-TÛG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-fôG-hq¾-º‚ô¼-ZïÅ-Vh-ºGï¾-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-zbôm-»ôh-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hï-ºz¼-¤ºÛ-mP-ÆÛh-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-hq¾-º‚ô¼-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü h-¿e-Gż-hÝ-GmÅ-±ß¾-fôm-q-¿e¼-GŸÛGÅ-m-ü ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-ºz¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q-hP-ºƒï¾-ºfÞh-‚ïh-¤Dm-HÛ-Ç+Ý-±z-ºz¼-¤ºÛ-P¾-¯ô¾-„Àôm-Vïm-hP-ºz¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-VÛ-hz¼-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Mz-±ßôh-2qºÛ-fôG-¤W¾-¤ô¾-GmP-MãºÛ-Vïh-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-VÛ-¼P-EÛ¤-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z;ôh-OÛG-‚Å-qºÛ-¤Iôm-DP-hÝ-wïzÅ-fôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སར་ཕྱི་ནས་མི་ཚོགས་འཛོམས་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐབས་བྱས་མིན་ལ་མ་བལྟོས་བར་མི་གྲངས་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་འཛོམས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎