¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºƒâG-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-ºhÝG


2007.05.24

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºƒâG-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG- h-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- Íïm-=ô-mÛ-»ô- Gï-=ï-¼ï²- ºƒâG-»Þ¾-mP-wïzÅ-Çeï-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-qºÛ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-BzÅ-zTô¾-z-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-»ôh-q-n¤Å-ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-ºƒâG-»Þ¾-mP-y¾-hÝ-xÛ¼-¾ôG-»ôP-MãºÛ-fôG-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¿Ëm-hÝ-z;º-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-Gï-=ï-¼ï²-mÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DP-GÛÅ-ºƒâG-GŸÝP-hP-¿Ëm-hÝ-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-‚Å-mÅ-hôm-ºƒÅ-Åôm-q-ŸÛG-»ôP-fÞz-qºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-q-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zŸG »Ûm-mºÛ-DôP-GÛÅ-ºƒâG-GŸÝP-mÅ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-FÛ-zTß-¿ËG-®¤-»ôh-q-hï-hG-GÛ-Gmh-hôm-GP-ºi-‚Å-mÅ-Åï¾-¤Ûm-ÅôGÅ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-¤ïh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ལ་དམངས་གཙོའི་ཆེད་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎