z¾-»Þ¾-mP-yâ-GÝ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-z®m-Áïh-ˆÛÅ-ŸÝGÅ-ÅÞ-zTßG-GÛ-»ôh-qü


2006-09-21
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-yâ-GÝ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-z®m-Áïh-ˆÛÅ-ŸÝGÅ-ÅÞ-zTßG-GÛ-»ôh-qºÛ-„Àô-º±z-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-w-¤ºÛ-z;º-Fô¾-hP-ºhôh-„Àô¼-»ôh-¤ïh-¾-¤Û-¿eôÅ-q¼-yâ-Gݼ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z¿e-Iâz-ÇÀôz-¢ôP-vôh-q-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-bà-zTßG-qºÛ-z®m-hzP-GÛ-‚-uôh-¾-hï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-hP-D-lÝP-iG-qô-zbP-»ôh-q-hPü hï-»P-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-¤Û-Ço- ^ï-¶ÛiÛ- W×ôm-Åïm- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-mü iG-uôh-qÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-zºÛ-‚-uôh-Ç+ô¼-HÛ-ŸÛz-yºÛ-ljm-fô-ŸÛG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛÅ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hPü hïºÛ-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-hGôÅ-¤DôºÛ-Vïh-hÝ-yâ-GÝ-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-z®m-Áïh-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-Ç+ô¼-ÅôGÅ-z;ôh-Mã-»Ûm-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-¤ºô-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-yâ-GÝ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hP-‚-uôh-Pô-¤ºÛ-mP-ŸÝGÅ-ÅÞ-zTßG-qºÛ-Ç+ô¼-„Àô-º±z-hP-JÀïP-ÇÀôP-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།