º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ZÛm-GZÛÅ-qºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-BP-zŸÛm-»ôh-qü


2005-09-15
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôL-bà-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-Í-¤ºÛ-mP- hï-¼ÛP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ- 60 qºÛ-ZÛm-GZÛÅ-qºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-BP-zŸÛm-»ôh-q-hP- hï-¼ÛP-GÛ-±ôGÅ-hÝÅ-Ç+zÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-¤Dm-IÅ-ÅÞ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- Wâ-mÛ-TÛ-¼ô- ;ô»Û-²â-¤Û- »ôh-q-hP- DôP-GÛÅ-GÅÞP-zÁh-mP- ZÛ-ÈôP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-Gbm-ºWGÅ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-IÅ-ÅÞ-±ßh-fzÅ-»ôP-z¼-ÁÝGÅ-Gmôm-Bôm-Mã-»Ûm-q-hï-¿e¼-»P- zhï-ºWGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-M-zBïh-GbôP-MãºÛ-hGôPÅ-±ß¾-hï¼- M-mG-hP- Í-¼Û-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤ôÅ-¤fÞm-¤-‚Å-q¼-zdïm- Gmh-hôm-hïºÛ-Ç+ô¼-fïPÅ-ºhÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-fG-GTôh-GP-»P-»ôP-z¸ô-¤ïh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-q-hP- »P-GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-Gž-z¼-‚Å-m- ¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºhÛ-¾ôºÛ-±ôGÅ-Vïm-ºhÛºÛ-fôG- hï-ÇS-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï- ;ô-wËÛ-Í-mm-HÛÅ-OÛG-º²âGÅ-hïºÛ-ºIô-ÇePÅ-¾-zTôÅ-zNå¼-GbôP-xôGÅ-hP- ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅ- »¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-hGôPÅ-±ß¾-ºV¼-¸Ûm-ŸÛG-ºhôm-GmP-¤²h-qºÛ-Gmh-hôm-DG-GÛ-fôG-uÛ-¤ôÅ-ˆÛ-fG-GTôh-TÛG-»ôP-zºÛ-¼ï-z-GmP-»ôh-ˆP- hï-¿e¼-‚ãP-¤ïh-q¼-iâP-Vï-;ô-wËÛ-Í-mm-¾-„Àô-w¤-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།