¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¾Å-‚ïh-q-155®¤-Íï-ÁÛ-»-hÝ-GbôP-ÆÛhü


2007.04.24

{}ü ü¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-º²Ûm-BôP-ºIô-Iôm-VßP-hÝ-GbôP-Mã¼- ¾Å-DÞPÅ-hïºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-n¤-IPÅ- 155 ®¤- ÅÞh-²¼-¾ïm^-mÅ- Íï-ÁÛ-»-hP-Á¼-»ô-¼ôz-DÞ¾-hÝ-Çtô-ºHã¼-‚-ÆÛh-q-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Gž-zOGÅ-‚Å-ºhÝG- hï-»P-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-G®ô-º²Ûm-mÅ- ÅÞ-²¼-¾m-^ÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-ºhÛºÛ-mP-¾Å-‚ïh-q- 900 »ôh-q-mÅ- 155 ®¤-M-G¼-hP- ¤-¾ï-ÁÛ-»- hï-zŸÛm-Á¼-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-¼×ô-¤ï-mÛ-»-hP- ÈP-JË-¼Û-zTÅ-ÅÞ-GmÅ-Çtô-‚ïh-¤Ûm-HÛ-fG-GTôh-hï-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP-¤-GbôG-GmP-Mã-¤Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- »P-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-mÅ-Gž-zOGÅ-Çtï¾-z-hïºÛ-mP- º²Ûm-BôP-GÛ-ºIô-Iôm-GP-VßP-VßP-z¸ôÅ-Çeï- hïºÛ-¿ËG-ºyôÅ-ˆÛ-hPÞ¾-hï-hG-BzÅ-zTô¾-z-±ôºÛ-ÆâP-Bôz-hP- DôP-±ô¼-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-ºfÞm-ºHã¼-z¸P-hÝ-GbôP-fzÅ-‚-Mã-hï-mÛ- P-±ô¼-ºFÛ-zºÛ-±ß¾-¤fÞm-HÛ-¾Å-ºGm-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-hïºÛ-ºôG-M¾-Dz- 116 ®¤-HÛ-mP-¾Å-‚ïh-q-Eôm-zÇkô¤Å 6689 ®¤-»ôh-ºhÝG-TÛP- ¾ô-¼ïºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-»Ûm-q-hP- BzÅ-zTô¾-¤Û-IPÅ-Å-»- 21 ®¤-¾-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎