M¾-±ô^-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-¤VôG-M-mG-bà-Vïh-wïzÅ-¤²h-hôm-Ç+ô¼ü


2005-08-29
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez- ¾ÞÍÛÅÛ- ͼ-Ç~¼- ¤VôG-hï-¼ÛP-M-mG-mP-wïzÅ-bï-M-mG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-¤P-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-fôz-fP-GÛ-VÛPÅ-hôm-¾G-zÇe¼-Vïh-ÁÝGÅ-Gmôm-Bôm-Mã-»Ûm-»P- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-DôP-GÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hï-mÅ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-hôm-ºƒÅ-hï-®¤-Åôm-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez- ¾ÞÍÛÅÛ- ͼ-Ç~¼- ¤VôG-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-M-mG-mP-ZÛm-¿kºÛ-¼ÛP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-G®ôÅ-qºÛ-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-Vï-DG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Çeï- M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-ÇÀôz-zÇeôm-GmP-z-hï-¾G-zÇe¼-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Ç+ݾ-¿UGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-xÛm-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-M-mG-¤Û-¤P-GÛ-uÛ-¤P-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-fôz-fP-Wï-Ÿm-Wï-ÇkÝG-bà-ºIô-zŸÛm-q-uÛ-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-zôh-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-¾-ÅôGÅ-qºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-hP-M-mG-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-BzÅ-zTô¾-z-±ô-‚P-;ô-¼Û-»¼-z®m-Áïh-ˆÛÅ-xÛ¼-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q- hï-zŸÛm-M-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-h;º-P¾-ºzÞ¼-hÝ-fôm-zŸÛm-q-DG-GÛ-Ç+ô¼-Pô-Lô¾-‚ïh-¤ÛºÛ-fôG-FG-iÛ-ƒô-zºÛ-iG-Gmôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hï¼-Åï¤Å-º±z-»ôh-¾ÞGÅ-»P-»P-JÀïP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-Mã-¤±m-hï-hG-¾-zdïm-mÅ-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛP-fºô-ºhÛ-G-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-wïzÅ-bï- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁ-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ-DôP-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Dm-¤P-qô-»ôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-DG-JÀïP-z¼-zdïm-mÅ-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-G®ô-º²Ûm- Èô-Åï- ¤-mÝÍï¾- Ç~-¼ô-Åô- ¤VôG-Zï-hÝÅ-M-mG-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-¤P-hP-Vz-ÆÛh-fôz-fP-¾G-zÇe¼-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-¤-¸h- M-mG-¾-iG-qôºÛ-Gô-¤±ôm-¾G-V-±ôP-ºIï¤Å-ˆÛ-z;G-M-xÛ¼-zÇkÝ-‚ïh-ºV¼-hï-xÛ¼-ºHPÅ-GmP-Ç+ô¼-zï-TÛP-mÅ-w˼ïm-ÅÛºÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།