¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-±ôGÅ-Mã-»Ûm-qü


2006-09-17
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-hï-zŸÛm-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP- xÛ-¹- 10 qºÛ-±ïÅ- 6 z¼- zhÝm-yG-GÅÞ¤-¼ÛP- ÅÞh-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-WÛmÛ¶ºÛ-mP-±ôGÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü fïPÅ-ºhÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-IôÅ-GŸÛ-G®ô-zô-mÛ- º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-Åô-ÅôºÛ-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-hP- ü hï-¤Ûm-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºƒï¾-zºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-Gmh-hôm-fh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-ŸÛz-q-±ôÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fô-DG-GÛ-fôG-¾-zIô-JÀïP-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-±ôGÅ-G®ô- ¤ï;ÅÛ-;ôºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Ç+Ý-±z- ¾Þ-ÍÛÅÛ- ;-w×ôm-Åô- ^ï-;-Ç~Å- Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-¾-GÅÞP-hôm-¿e¼-m- fïPÅ-ºhÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-zMãh-mÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-»ÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-¾Å-hôm-V-±P-¯ô¤-ºGô-±ßGÅ-q-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-fÞz-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-M¾-uÛºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ŸïÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- ÅÛ-^Û-;Û-;-Ç~- ŸÝÅ-zÅ-GÅÞP-m-ü º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-¤P-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚ïh-MãºÛ-¼P-hzP-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-q-hP-ü ¤Û-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-¼P-hzP-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-Ç+zÅ- h¤¼-GÅôh-GbôP-zº¤- z®ôm-ºWâG-‚ïh-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- P-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-¼ï-z-zTô¾-bï-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛ-»ÛÅ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-¤Dm-HÛ-M¾-Dz-hï-±ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-fôG-D-zlÝP-GbôP-zºÛ-¼ï-z-ŸÝ-GÛ-»ôh-ŸïÅ-hôm-h¤-hÝ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚-Mã¼-DÅ-¾ïm-hôm-ºEô¾-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-ŸïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།