¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-Gô-¤±ôm-fôG-M¾-±ôGÅ-mÅ-dôGÅ-ŸÛz-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007-03-14
Share

{}ü ü¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-Gô-¤±ôm-hP- IôP-Eï¼-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-iG-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-DG-fôG-dôGÅ-ŸÛz-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-zŸG- ¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-G¸ÛGÅ-dôGÅ-ºôG-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-ŸÛ-zºÛ-ºIÛGÅ-ºWGÅ-‚ãP-mÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-Gô-¤±ôm-DG-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-ˆP-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- q×¼-Tm-l- »ÛÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-±ô¼-zhÝm-yG-hïºÛ-mP-z¾-»Þ¾-HÛ-mÝz-PôÅ-Å-DÞ¾-DG-mP-±ôGÅ-qºÛ-ºWz-h¤G-¤Þ-¤fÞh-GÅô-Z¼-‚Å-bï-Zï-ºDô¼-HÛ-IôP-Çkï-ºGº-ŸÛG-¾Å-ÇÀ-qôºÛ-fôG-mÅ-z®m-º²â¾-‚ïh-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-hï-hG-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-dôGÅ-ŸÛz-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-q×¼-Tm-l-¾ºP-ºiÛ-¯h-ˆP-GmP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-¤IÛm-±z-q- ;Û-¼ïm-^ºï-»¼- »ÛÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gż-ºGôh-q¼-Gž-Çeôm-GmP-zŸG-¾-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-q¼-¯ÛÅ-vôh-¤-‚Å-qºÛ-Gô-¾G-¤±ôm-VºÛ-¼ÛGÅ-»ôh-±ï-GŸÝP-hP- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-hz¼-¾-zŸG-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-¾-z¯ÛÅ-¤ïh-‚Å-q-hP- FÛ¤Å-ºG¾-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།