M-mG-GŸÝP-¾-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-hGôÅ-Ç+ô¼-¿+ݾ-¿U^-GmP-hGôÅü


2007.12.11

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ô^-ˆÛ-±ô^-¤ÛºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-ÇezÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-hGôÅ-Ç+ô¼-¿+ݾ-¿U^-GmP-ºhÝG xÛ-¹-12±ïÅ-10ZÛm-hï-mÛ-zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-hï-¾ô-18ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-hP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ô^-ˆÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»ôP-Ez-Gž-zO^-GmP-Çeï-¾ô-61ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-GZÛÅ-º²ô¤Å-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-z;º-„Àôm-FÛ-±z-zôh-GŸÝP-VôÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-±ï-¼ÛP-wÞm-±ô^-¾^-ˆÛÅ- M-mG-GŸÝP-PôÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-GZÛÅ-wm-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-ÆÛh-WâÅ-ºhôm-GmP-¤²h-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-h¤-º²Ûm-ŸÝÅ-bï- h-¿e-zôh-MºÛ-ºƒï¾-¾¤-zB¼-¤fÞh-ˆÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-hï-hP-zÇeàm- hÝÅ-ˆÛ-ºHã¼-zIôh-hP-¤fÞm-qºÛ-zôh-mP-z¸P-xô^-ˆÛ-ºHã¼-z-GbôP-hGôÅ-q-mÛ-M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-ºôÅ-ºGm-V^-»ôh-Ç+ô¼-z;º-GmP-ºhÝG »P-DôP-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-z;º-iÛm-XïÅ-hP-zôh-uÛ-¤fÞm-HÛ-zÅôh-m¤Å-GôP-¤fô¼-Çtï¾-zºÛ-ÇÀh-hÝ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-3ZÛm-M-G¼-¿Ëô-xô^-hq¾-¿km-ºƒÅ-ÇtäPÅ-ÅÞ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-VôÅ-ºƒï¾-zBPÅ-Ç+zÅ- GŸÛÅ-‚ïÅ-zôh-¤Û-»ôPÅ-ˆÛÅ-zdm-zŸÝ^-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-Gbm-ºDï¾-¸Ûm-qÅ- zôh-¤ÛºÛ-Fôh-mÅ-Ÿ¾-ºhïzÅ-ºzÞ¾-„Àô-»ôh-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-¼P-GÛ-„ÀôÅ-GP-Vôh- ºƒï¾-»ôh-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-zMãh-GmP-G¾-Vï-Ç+ô¼-»P-z;º-GmP-ºhÝG zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ô^-ˆÛ-±ô^-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¾^-mÅ-h-z¼-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-GŸÝP-º²Ûm-DG-¾-fÞ^-Xï-Vï-ŸÝºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-z-¤-¸h- h-hÝP-»P-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG »P-DôP-mÅ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ô^-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ô^-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-hP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ô^-VßP- M-G¼-HÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ô^-VßP-zTÅ-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-Gmôm-ÁÝ^-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎