zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç+ô¼-HÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-M¾-±ôGÅ-mÅ-Ç+ôP-º±ôGÅ-GmP-hGôÅü


2006-12-08
Share

{}ü üÅÞh-²-¾ïm-^ÛºÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-»Þ-Íïm-¶V-ŸïÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-¤Dm-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Gh¾-zÁÛG-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-Ç+ôP-º±ôGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-Çeôm-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-Zï-¾¤-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-mP- Íw×-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-ÅÞºÞ-^ïm-HÛ-^¼-wËà¼-Å-DÞ¾-hÝ-¤Û-¼ÛGÅ-mG-qô-±ôºÛ-fôG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-h¤ÛGÅ-zž-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-q¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-q-hP-£GÅ- hï-¿ezÞºÛ-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG- xÛm-Vh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-hôm-hP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-hP- hï-zŸÛm-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Gh¾-zÁÛG-GbôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾ºP-Ç+ôP-º±ôGÅ-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-hP- »P-zôh-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-¼P-hzP-hP-ƒ¾-zºÛ-Å-DÞ¾-ÇkÝG-ÁôÅ-ÁÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼- GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-¿U¤- Íï-¾Û-²ï-Ç~ïf- Dï-ÅÛ-^Û- »ÛÅ-Zï-¾¤-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-Ç+zÅ-GÅÞ¤-qºÛ-fôG-Gb¤-zÁh-GmP-Ç+zÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།