¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-Gž-zOGÅ-¾-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-qü


2005-12-23
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-hï-zŸÛm-ºƒï¾-»ôh-GŸÛ-¯ºÛ-ÇÀôz-Çeôm-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-¤Dm-¾-z¯Û-ÆâP-ŸÝ-MãºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-‚Å-»ôh-q-hï¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-xôGÅ-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-h-wm-uÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-mÅ-z¸ÞP-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-bï-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-±ô-hP-¤Z¤-hÝ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-xÛ¼-zÁô¾-GbôP-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-¤Z¤-¼Þz-Çtï¾-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-ŸÝÅ-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DºÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Vm-^- »ÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-hôm-¿e¼-DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-±ô¼-Gž-zOGÅ-‚Å-bï-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-hïºÛ-Ez-DôPÅ-ˆÛ-GŸÛ-¯ºÛ-z;ôh-Ez-¾Å-hôm-±ôGÅ-q-n¤Å-Å-GmÅ-G-q¼-zBôh-ˆP-hï¼-GŸôGÅ-ºhïGÅ-»G-qô-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-z;ôh-Ez-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG hï-mÛ-h-wm-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-xôGÅ-mÅ-hï-¿e-zÞºÛ-GŸôGÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q-fôG-¤-®¤-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།