M-mG-mÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ˆÛ-Gô-¤±ôm-M-zBïh-GbôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2007.04.25

{}ü ühï-¼ÛP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gm¤-h¤G-GÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ºï-D¾- ¤ô×-ÅÛ-¾Û- »ÛÅ-Gż-ºGôh-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-GÛ-fôG-¾-M-mG-xôGÅ-mÅ-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-qºÛ-ÇKô-mÅ-Gm¤-fôG-mÅ-MP-±h-¼ÛP-qô¼-ºwïm-fÞz-qºÛ-Gô-¤±ôm-M-zBïh-GbôP-GÛ-»ôh-q-hPü hï-mÛ-È-TP-GÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿km-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ºï-D¾- ¤ô×-ÅÛ-¾Û- »ÛÅ-fï-¶m-¤±ô-D-mÛ-M-mG-mÅ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-zM-hP-iâG-zTߺÛ-¤±¤Å-ÅÞ-»ôh-q-zŸÛm-¤Dº-h‚ÛPÅ-ˆÛ-Gô-¤±ôm-M-zBïh-GbôP-zŸÛm-q-hï-hG-fï-¶m-Å-fôG-bà-ºwïm-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-TÛPü ¿ËG-q¼-hÝ-z¼-¾¤-M-mG-xôGÅ-mÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-zbP-Çeï-¼P-ZÛh-ˆÛ-¤Û-z¸ôÅ-ÆâP-Ç+¼-Gbô¼-fÞz-qºÛ-¾G-¯¾-hïºÛ-fôG-mÅ-¤-ºôPÅ-M-mG-GÛÅ-M¾-Dz-GŸm-HÛ-¤Û-z¸ôÅ-ÆâP-Ç+¼-Gbô¼-Bôm-GbôP-ÆÛh-q-hPü Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-mÅ-h¤G-ºfz-ˆÛ-n¤-q-ŸÛG-bà-ºHã¼-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ-h-V-¤Dº-h‚ÛPÅ-fôG-GÛ-¤Û-z¸ôÅ-ÆâP-Ç+¼-hP-hïºÛ-VGÅ-¼ô-»ôPÅ-µôGÅ-ŸÛz-±GÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-zÁï¼-‚ïh-zŸÛm-q-hPü Bôm-VGÅ-ˆÛ-Zïm-D-»ôh-q-n¤Å-¾-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎