z¾-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-iP-zhïm-fôG-mÅ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.06.23

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¼P-hzP-hP-iP-zhïm-fôG-mÅ-‚-G¾-Vï-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-z¾-»Þ¾-hÝ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¤Û-ºIô-¿U¤- mïm-ÅÛ- qô-¶ï¾- HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-h-»ôh-GŸÝP-±z-q-ºwô-zNå¼-HÛÅ-¼ÛP-¤Ûm-¿U¤- mïm-ÅÛ- qô-¶ï¾- ¾-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-ºôÅ-¤Û¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-ˆP-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-xÛ-ºƒï¾-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-Gbm-ºDï¾-GmP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-z¾-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¤-GmP-GôP-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-hP- FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hzP-zNå¼-hGôÅ-ÁÛP- ¤Û-¤P-GÛÅ-¼P-hzP-fôG-mÅ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-fÞz-qºÛ-Dô¼-»ÞG-z¸P-qô-Cæm-G¾-Vï-z-hP- hï-¿e¼-¤-‚ãP-m-iP-zhïm-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Mã-¤±m-¾-zljh-hï-ºôÅ-zÇkݺÛ-Iâz-ºƒÅ-¾-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP- GŸm-»P-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-zTÅ-ˆÛÅ-PôÅ-¾ïm-ŸÝ-fzÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-ˆÛ-;-;ô¼-Áôh-ÆÛh-q-»Ûm-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-ºôÅ-¤ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-mP-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-¤-¸h- z¾-»Þ¾-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-hP- z¾-»Þ¾-zMãh-mÅ-ºIâ¾-zŸÝh-q-±ôºÛ-fôz-fP-¾-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-Zm-ŸÛz-bà-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-ºhÝG- h-»ôh-ˆÛ-GŸÝP-±z-q- Wï¤-ÅÛ-¤×ô-¼Û-»¼-=Û- »ÛÅ-¾Å-»Þm-¾ô-Pô-GÅÞ¤-µôGÅ-¸Ûm-q-hP-ºhÛ-¹ºÛ-¹-¤WâG-bà-GŸÝP-±z-Gż-q-wïzÅ-fÞz-qºÛ-¾Å-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎